91.Surat Asy Syams

91.Surat Asy Syams
( Matahari )
Surat ke-91, 15 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (91.0)
Demi matahari dan dhuhanya.(91.1)
Dan bulan ketika mengikutinya. (91.2)
Dan siang ketika menampakkannya.(91.3)
Dan malam ketika menutupinya.(91.4)
Dan Langit dan apa-apa (pada) pembangunannya(91.5)
Dan Bumi dan apa-apa (pada) penghamparannya.(91.6)
Dan diri, dan apa-apa (pada) penyempurnakannya.(91.7)
Maka Dia kenalkan Fujuronya dan Taqwanya.(91.8)
Sungguh menang orang yang mensucikannya.(91.9)
Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.(91.10)

Tsamud telah mendustakan dengan karakter meliwati batasnya.(91.11)
Ketika bangkit orang yang sangat menyusahkannya.(91.12)
Maka berkata kepada mereka Rasul Allah:”Ini unta betina milik Allah dan minumannya”.(91.13)
Maka mereka mendustakannya, maka mereka melukainya. Maka Penguasa mereka menurunkan azab atas mereka karena dosa mereka, lalu menyempurnakannya.(91.14)
Dan tidak Dia takut akibatnya.(91.15)


Mekkah, Rabu 5-3-2014
Catatan Kecil :
Sungguh menang orang yang mensucikannya.(91.9)
Kata SUCI pada ayat 9 ini berasal dari kata ZAKKiy.
SUCI berasal dari Zakkiy itu dikamuskan pada data berikut ini :
Ia berkata : “Apakah patut kamu bunuh satu Jiwa yang Suci dengan sebab ia tidak membunuh jiwa lain, sungguh engkau telah datangkan satu kemungkaran (18.74)
Ia berkata :”Sesungguhnya aku utusan Rabb-mu, untuk memberi kepada-mu seorang anak laki-laki yang Suci”(19.19)
Kata Bersih dari kata thohharoh dikamuskan pada :
Dan kami telah perintah kepada Ibrahim dan Isma’il bahwa bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tinggal menetap dan yang ruku’ sujud (2.125)
Dan baju mu hendaklah engkau bersihkan. (74.4)
Dan untuk mereka padanya jodoh-jodoh yang bersih dan mereka padanya akan kekal. (2.25)
Ambillah dari harta mereka, sebagai sedekah, untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya
( 9.103)

Yang memberi hartanya karena mau jadi suci.(92.18)
Sungguh menang orang yang mensucikannya.(91.9)


Mekkah, Rabu 5-3-2014

Komentar

Daftar Isi