66.Surat At-Tahrim

66.Surat At-Tahrim
(Mengharamkan)
Surat ke-66, 12 Ayat
Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim.(66.0)
Hai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mu untuk mencari kesukaan isteri-isteri mu. Dan Allah Ghafuurur Rahiim.(66.1)
Sesungguhnya Allah telah tugaskan untuk kamu penebusan sumpah-sumpah kamu, karena Allah pengurus kamu, dan Dia Al-‘Aliimul Hakiim.(66.2)
Dan ingatlah ketika Nabi bisikkan kepada sebagian dari isterinya satu rangkaian, maka ketika ia kabarkan karakternya, dan Allah buka dia atasnya dan Dia kenalkan sebagiannya dan Dia palingkan dari sebagiannya. Maka ketika ia kabarkan karakternya, ia berkata: “Siapa yang kabarkan kepada mu ini?”. Ia katakan: “Telah kabarkan kepada ku Yang Al-‘Aliimul Khabiir” .(66.3)
Jika kamu berdua tobat kepada Allah maka sungguh qalbu kamu berdua condong dan jika kamu menyusahkan atasnya, maka sesungguhnya Allah Dia pengurusnya dan Jibril dan orang beriman yang baik dan malaikat sesudah itu sebagai penolong.(66.4)
Jika dia ceraikan kamu, bisa jadi Pemeliharanya gantikan kepadanya isteri-isteri yang lebih baik dari kamu yang muslimat yang mu’minat, yang ta’at yang bertobat yang beribadat yang puasa yang janda dan yang perawan.(66.5)
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kamu dan ahli kamu dari api yang bakarannya manusia dan batu, atasnya malaikat ghilazhun syidaad yang tidak durhaka kepada Allah apa yang Dia perintah mereka dan mereka melakukan apa yang mereka diperintah.(66.6)
Hai orang-orang yang kafir, jangan kamu membela diri pada hari ini. Kamu tidak dibalas melainkan menurut apa yang kamu telah kerjakan.(66.7)
Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah tobat nashuhaa. Mudah-mudahan Pemelihara kamu hapuskan dari kamu kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, pada hari Allah tidak kecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nur mereka berusaha keluar di hadapan mereka dan di kanan mereka, mereka katakan: ”Pemelihara kami sempurnakanlah bagi kami nur kami dan ampunkanlah kami sesungguhnya Engkau atas tiap sesuatu Berkuasa.(66.8)
Hai Nabi berjuanglah (menyaingi) orang kafir dan munafik, dan berlaku ghilazhlah atas mereka. Dan tempat pulang mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali.(66.9)
Allah telah adakan contoh bagi orang kafir perempuan Nuh dan perempuan Luth adalah keduanya di bawah dari hamba kami yang sholih, lalu mereka berkhianat kepada dua orang laki-laki itu, maka mereka berdua tidak dapat mengelak dari dua itu sedikitpun dari Allah. Dan dikatakan: ”Masuklah ke api bersama orang-orang yang masuk”.(66.10)
Dan Allah telah adakan contoh bagi orang yang beriman, isteri Fir’aun ketika ia berkata: ”Rabbi, dirikanlah bagi ku di sisi Mu satu rumah di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir’aun dan amalannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”.(66.11)
Dan maryam anak ‘Imran yang telah pelihara kemaluannya, lalu kami tiupkan padanya sebagian daripada ruh kami dan ia telah mengoreksi karakter kalimat Pemeliharanya dan Tulisannya dan adalah ia dari orang yang ta’at.(66.12)
-------------

Dikoreksi di Mekkah , Jum’at, 7-3-2014

Catatan kecil:
Hai Nabi berjuanglah (menyaingi) orang kafir dan munafik, dan berlaku ghilazhlah atas mereka. Dan tempat pulang mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali.(66.9)
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kamu dan ahli kamu dari api yang bakarannya manusia dan batu, atasnya malaikat ghilazhun syidaad yang tidak durhaka kepada Allah apa yang Dia perintah mereka dan mereka berbuat apa yang mereka diperintah.(66.6)

-------------

Dikoreksi di Mekkah , Jum’at, 7-3-2014

Komentar

Daftar Isi