5.Surat Al-Maidah

5.Surat Al-Maidah
(HIDANGAN)
Surat ke-5, 120 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(5.0)
(27)Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah janji. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, kecuali akan dibacakan atas kamu, padahal kami tidak menghalalkan buruan di waktu kamu berihram. Sesungguhnya Allah menghukum apa yang Dia kehendaki.(5.1)
(28)Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu berlaku semau-mau kamu pada batas-batas Allah, dan jangan pada bulan yang dihormati dan jangan pada qurban dan jangan pada qurban yang ditandakan dan jangan pada orang-orang yang menuju ke rumah yang dihormati dengan mencari kelebihan dari Rabb mereka dan kesukaan-Nya, dan apabila kamu telah selesaikan pekerjaan haji, boleh kamu berburu. Dan jangan kebencian kamu kepada satu kaum lantaran mereka pernah halangi kamu dari Masjidil Haram, menyebabkan kamu meliwati batas. Tetapi hendaklah kamu bertolong-tolongan atas kebaikan dan bakti, dan jangan kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Dan berbaktilah kepada Allah, sesungguhnya Allah keras pembalasan.(5.2)
Diharamkan atas kamu bangkai dan darah dan daging babi. Dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah karakternya. Dan yang dicekik, dan yang dipukul, dan yang jatuh dari atas dan yang ditanduk dan yang ditokak binatang buas, kecuali apa yang sempat kamu sembelih, dan yang disembelih atas nushub. Dan kamu memeriksa nasib dengan undian. Itu bagi kamu kedurhakaan (Fisqun). Pada hari ini orang kafir telah putus asa dari peraturan kamu. Maka jangan takut kepada mereka, dan takutlah kepada Ku. Pada hari ini Aku telah sempurnakan untuk kamu Peraturan kamu dan aku telah tamatkan atas kamu jasa Ku, dan Aku telah suka untuk kamu ISLAM sebagai Peraturan. Maka siapa terpaksa dalam kelaparan, ia tidak mau sengaja berdosa, maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(5.3) Koreksi -5
Mereka bertanya kepada mu apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah: ”Dihalalkan untuk kamu barang yang baik-baik, dan apa-apa yang kamu ajar dari binatang-binatang penangkap, padahal kamu biasakan mereka berburu, kamu ajar mereka dari apa yang Allah telah ajar kepada kamu. Maka makanlah apa yang mereka tangkap untuk kamu, dan sebutlah nama Allah atasnya. Dan berbaktilah kepada Allah, sesungguhnya Allah Sarii’ul-hisaab.(5.4)
Pada hari ini dihalalkan untuk kamu yang baik-baik, dan makanan orang yang diberi kitab halal bagi kamu dan makanan kamu halal untuk mereka. Dan perempuan-perempuan yang merdeka dari mu’minat dan perempuan-perempuan yang merdeka dari orang yang diberi kitab dahulu dari kamu, apabila kamu beri mas kawin mereka, padahal kamu bernikah, bukan kamu berzina dan bukan kamu jadikan gundik-gundik dan siapa mengkufuri karakter iman, maka sungguh gugur amalannya dan dia di akhirat dari orang yang rugi.(5.5)
(29) Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mau berdiri sholat, hendaklah kamu cuci muka-muka kamu, dan tangan-tangan kamu sampai siku-siku kamu, dan sapulah kepala-kepala kamu dan kaki-kaki kamu kepada dua mata kaki. Dan jika kamu dari perjalanan, hendaklah kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau atas beban, atau seorang dari kamu datang dari buang air, atau kamu sentuh perempuan, tetapi kamu tidak mendapatkan air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang baik, yaitu kamu sapu wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu dengannya. Allah tidak inginkan keberatan atas kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan jasa-Nya atas kamu agar kamu berterima kasih.(5.6)
Dan ingatlah jasa Allah atas kamu dan perjanjian-Nya yang Dia janjikan kepada kamu di waktu kamu berkata: ”Kami dengar dan kami ta’at”. Dan berbaktilah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengetahui karakter yang dimiliki dada-dada .(5.7)
(30)Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi manusia yang lurus karena Allah, menjadi saksi dengan karakter adil. Dan jangan kebencian kamu atas satu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Berlaku adillah, ia itu lebih hampir kepada berbakti. Dan berbaktilah kepada Allah sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(5.8).


Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bahwa mereka akan dapat keampunan dan ganjaran yang panjang.(5.9)
Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan karakter ayat-ayat kami, itulah mereka penghuni jahannam.(5.10)
(31)Hai orang-orang yang beriman, ingatlah jasa Allah atas kamu, ketika mereka kaum itu mengulurkan tangan-tangan mereka kepada kamu, maka dia halangi tangan-tangan mereka dari kamu. Dan berbaktilah kepada Allah, dan atas Allah lah hendaknya orang beriman bertawakal.(5.11)
Dan sesungguhnya Allah telah ambil perjanjian Bani Israel dan kami telah bangkitkan dari mereka 12 naqiiban dan Allah berkata: ”Sesungguhnya Aku bersama kamu. Sesungguhnya jika kamu berdiri sholat dan kamu memberikan zakat, dan kamu mengimani karakter rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik, niscaya Aku ampunkan bagi kamu kejahatan-kejahatan kamu, dan niscaya Aku akan masukkan kamu ke surga-suraga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Maka siapa kufur, dari kamu setelah itu, maka sungguh lupa dia di jalan yang sama.(5.12)
Maka dengan sebab mereka pecahkan perjanjian mereka, kami telah kutuk mereka, dan kami jadikan qalbu mereka keras (qoosiyah). Mereka mengubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya, dan mereka tinggalkan sebagian daripada (isi kitab) yang dijadikan peringatan untuk mereka. Dan senantiasalah engkau dapat menemui atas khianat-khianat dari mereka, kecuali sebagian kecil dari mereka. Lantaran itu maafkanlah dari mereka, dan jangan perdulikan, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.(5.13)
Dan sebagian dari mereka ada orang yang berkata: ”Sesungguhnya kami orang-orang Nashara”. Kami telah ambil perjanjian mereka, tetapi mereka lupa kepada sebagian dari (isi kitab) yang diingatkan mereka dengannya, lalu kami bangkitkan di antara mereka itu permusuhan dan kebencian hingga hari qiyaamah. Dan nanti Allah akan kabarkan kepada mereka karakter apa-apa yang ada mereka ekspresikan.(5.14)
Hai ahli kitab sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami membuktikan untuk kamu kebanyakan dari apa yang kamu sembunyikan dari kitab dan ia tidak ambil tahu beberapa banyak. Sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah Cahaya Tulisan Yang Membuktikan.(5.15)
Allah kenalkan karakternya kepada siapa yang mengikuti keridhan-Nya ke jalan kesejahteraan, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin-Nya, dan Dia kenalkan mereka kepada jalan yang lurus.(5.16)
Sesungguhnya telah jadi kafir orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah dia Al-Masih anak Maryam. Katakan: ”Kalau begitu siapakah yang bisa menahan sesuatu dari Allah jika Dia hendak binasakan Al-Masih anak Maryam dan ibunya dan siapa-siapa di bumi semuanya ?”. Dan kepunyaan Allah Kerajaan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya. Dia menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki, dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.(5.17)
Dan telah berkata Yahudi-yahudi dan Nasrani-nasrani: ”Kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya”. Katakan: ”Kalau begitu mengapakan Dia menyiksa kamu dengan (sebab) dosa-dosa kamu?. Bahkan kamu itu makhluk cerdas dari orang yang Dia ciptakan. Dia kembalikan siapa yang Dia kehendaki, dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki. Dan kepunyaan Allah lah Kerajaan Langit dan Bumi, dan apa-apa antara keduanya dan kepada-Nya tempat kembali.(5.18)
Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan yang membuktikan untuk kamu atas hal yang ditanyakan dari rasul-rasul agar kamu tidak berkata: ”Tidak datang kepada kami seorang pun Penggemar dan Pengancam”.Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang penggemar dan pengancam, dan Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.(5.19)
Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya: ”Hai kaum ku, ingatlah jasa Allah atas kamu, ketika Dia jadikan pada kamu Nabi-Nabi dan Dia jadikan kamu Raja-Raja, dan dia telah beri kepada kamu apa yang tidak Dia beri kepada seorang pun dari alam semesta”.(5.20)
”Hai kaumku, masuklah ke Ardhol-Muqaddas yang ditentukan Allah untuk kamu. Dan jangan mundur atas tumit-tumit kamu, karena dengan sebab itu kamu akan jadi orang-orang yang rugi”.(5.21)
Mereka berkata: ”Hai Musa, sesungguhnya padanya ada kaum Pemaksa, dan sesungguhnya kami tidak akan masuk padanya hingga mereka keluar darinya, maka kalau mereka keluar darinya maka sesungguhnya kami akan masuk”.(5.22)
Telah berkata dua orang laki-laki dari orang-orang yang takut yang Allah telah beri jasa atas mereka berdua: ”Masuklah kepintu itu untuk melawan mereka, karena apabila kamu masuk kepadanya, maka sesungguhnya kamu akan menang. Dan atas Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang yang beriman”.(5.23)
Mereka berkata: ”Hai Musa sesungguhnya  kami tidak akan masuk selama mereka ada padanya. Lantaran itu pergilah engkau dan Rabb mu, dan berperanglah. Sesungguhnya kami di sini kami duduk”.(5.24)
Ia berkata: ”Rabbi, sesungguhnya aku tidak memiliki melainkan diriku dan saudara ku. Maka pisahkanlah antara kami dan antara kaum yang fasiq”.(5.25)
Dia berkata: ”Maka sesungguhnya dia diharamkan atas mereka 40 tahun. Mereka akan terlunta-lunta di bumi. Maka jangan engkau dukacita atas kaum yang fasiq itu”.(5.26)
Dan bacakanlah atas mereka kabar dua anak Adam dengan Lengkap, ketika mereka berqurban dengan satu qurban, maka diterima dari seorang dari mereka berdua, dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata: ”Sesungguhnya aku akan membunuh mu”. Ia jawab: ”Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang tekun” .(5.27)
”Sesungguhnya kalau engkau ulurkan tangan mu kepada ku untuk membunuh ku, tidaklah aku akan mengulurkan tangan ku kepada mu untuk membunuh mu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb Alam Semesta”.(5.28)
”Sesungguhnya aku mau supaya engkau pikul dosa ku dan dosa mu, lalu engkau jadi penduduk api, dan itu balasan orang yang zalim”.(5.29)
Maka Nafsunya telah memudah dia untuk membunuh saudaranya, maka ia membunuhnya, maka menjadilah ia dari orang yang rugi.(5.30)
Maka Allah bangkitkan seekor burung gagak yang mengorek bumi, untuk Dia lihatkan kepadanya bagaimana hendaknya ia menutup badan saudaranya. Ia berkata: ”Aduh, celaka aku, mengapa aku menjadi lemah seperti gagak ini untuk mengubur bangkai saudara ku?”. Maka jadilah ia daripada orang-orang yang menyesal.(5.31)
Dari sejak itu kami wajibkan kepada Bani Israel, bahwa siapa yang membunuh orang tidak karena (ia bunuh) seseorang, atau (tidak karena ia bikin) kerusuhan di bumi, maka seolah-olah ia membunuh manusia semuanya. Dan siapa memelihara hidup seseorang, maka seolah-olah ia memelihara hidup manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan bukti, kemudian sesungguhnya kebanyakan dari mereka setelah itu meliwati batas di bumi.(5.32)
Tidak ada balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan mengadakan rusuh di bumi, melainkan dibunuh mereka atau disalib mereka atau dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka berselang-selang atau dihalau mereka dari bumi. Itu bagi mereka satu penghinaan di dunia, dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang panjang .(5.33)
Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat tangkap mereka. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(5.34)
(32)Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan carilah jalan yang bisa menyampaikan (kamu) kepada-Nya. Dan hendaklah kamu berjuang (sungguh-sungguh) di jalan-Nya agar kamu mendapat kemenangan.(5.35)
Sesungguhnya orang-orang yang kufur, kalau mereka mempunyai semua apa yang ada di bumi dan sebanyak itu (lagi) bersamanya untuk mereka menebus diri dengannya, dari azab hari qiyaamah, niscaya tidak akan diterima dia dari mereka, dan adalah bagi mereka azab yang pedih.(5.36)
Mereka hendak keluar dari (siksaan) neraka, tetapi tidak mereka itu orang-orang yang bisa keluar daripadanya, dan adalah bagi mereka azab yang menetap.(5.37)
Laki-laki yang mencuri dan perempuan-perempuan yang mencuri, hendaklah kamu potong tangan-tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan sebagai contoh yang menakutkan dari Allah. Dan Allah Aziizun-Hakiim.(5.38)
Tetapi siapa yang bertobat sesudah kezalimannya, dan ia berbuat kebaikan, maka sesungguhnya Allah akan beri ampun kepadanya, sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(5.39)
Apa belum engkau ketahui bahwa Allah kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi, Dia mengazab siapa yang Dia kehendaki dan Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.(5.40)
Hai Rasul, jangan mendukacitakan mu orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kekufuran dari antara mereka yang berkata dengan mulut mereka: ”Kami telah beriman”, padahal qalbu mereka tidak beriman, dan dari antara orang-orang Yahudi. (Mereka) suka mendengar untuk berdusta, (mereka) suka mendengar untuk satu golongan (dari pendeta-pendeta) yang tidak datang kepada mu. Mereka (ini) mengubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Mereka ini berkata : ”Jika didatangkan kepada kamu (hukum seperti) ini, maka terimalah dia, dan jika tidak didatangkan dia kepada kamu (seperti ini), maka hendaklah kamu jaga-jaga diri”. Dan siapa Allah kehendaki kesesatannya, maka tidaklah engkau berkuasa (menolak) sesuatu (yang datang) dari Allah untuknya. Mereka itu ialah orang-orang yang Allah tidak hendak bersihkan qalbu mereka. Adalah bagi mereka kehinaan di dunia, dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang lama .(5.41)
(Mereka) suka mendengar untuk (menyiarkan) dusta. (Mereka) suka makan barang yang haram. Lantaran itu, kalau mereka datang kepada mu, hukumkanlah antara mereka, atau berpalinglah dari mereka, karena jika engkau berpaling dari mereka, tidaklah bisa mereka sampaikan bahaya apapun kepada mu, dan kalau engkau menghukum, hukumlah antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil.(5.42)
Bagaimana bisa mereka jadikan kamu hakim, padahal di sisi mereka ada Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu, dan tidaklah mereka itu yang berkarakter mu’minin.(5.43)
Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat yang padanya Pengenalan dan Cahaya yang dengannya nabi-nabi dan orang yang menyerah diri pendeta-pendeta dan orang alim menjalankan hukum atas orang-orang yahudi dengan apa yang mereka telah diamanatkan dari kitab Allah, padahal mereka itu jadi saksi. Maka jangan kamu takut kepada manusia, tetapi takut kepada Ku, dan jangan kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga sedikit. Dan siapa tidak menghukum dengan hukum yang Allah telah turunkan, maka mereka itu orang-orang yang Kafir.(5.44)
Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam (Taurat) itu bahwa diri dibalas dengan diri, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka-luka ada balasannya. Tetapi siapa dermakan dia,  maka ia jadi penebus dosa baginya. Dan siapa tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan, maka mereka itu orang-orang yang zalim (5.45)
Kami telah susulkan ’Isa anak Maryam sesudah mereka, mengoreksi untuk apa yang ada dihadapannya dari Taurat. Dan kami telah beri dia Injil, padanya ada pengenalan dan cahaya dan mengoreksi untuk apa yang di hadapannya dari Taurat dan pengenalan dan nasehat untuk orang-orang yang tekun.(5.46)
Dan hendaklah ahli Injil menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan padanya, karena siapa tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan, maka mereka itu orang-orang yang Fasiq.(5.47)
Dan kami telah turunkan kepada mu Kitab dengan Lengkap, mengoreksi untuk apa yang di hadapannya dari Kitab dan Yang Melengkapi atasnya, Maka hukumlah antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan. Dan jangan engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka dari apa yang telah datang kepada mu dari Yang Lengkap. Untuk tiap ummat kami telah jadikan dari kami Syir’ah (syari’at) dan jalan yang terang. Kalau Allah kehendaki, Dia jadikan kamu satu ummat saja. Tetapi Dia mau memberikan pengujian kepada kamu dalam apa-apa yang Dia datangkan kepada kamu. Maka berlomba-lombalah kepada kebaikan . Kepada Allah tempat semua kamu akan kembali, maka Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu berselisih padanya.(5.48)
Dan hendaklah engkau hukumkan antara mereka dengan apa-apa yang Allah telah turunkan, dan jangan engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka. Dan berjaga dirilah dari mereka khawatir kalau-kalau mereka gelincirkan mu dari sebagian yang Allah turunkan kepada mu. Maka sekiranya mereka berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak mau, melainkan akan menyiksa mereka dengan sebab sebagian dari dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan dari pada manusia orang-orang yang fasiq.(5.49)
Apakah mereka mau hukuman jahiliyah, padahal bukankah tidak ada siapa-siapa yang hukumannya lebih baik daripada Allah untuk orang-orang yang yakin ?.(5.50)
(33)Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi-Yahudi dan Nashara itu sebagai ketua-ketua, sebagian dari mereka (pantas) jadi ketua bagi sebagiannya, karena siapa dari kamu menjadikan mereka sebagai ketua-ketua, maka sesungguhnya ia (jadi) sebagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.(5.51)
Dan engkau dapat lihat orang-orang yang di dalam qalbu mereka ada penyakit itu pergi dengan tergesa-gesa kepada mereka (sambil) berkata: ”Kami takut, bahwa kami akan mendapat kecelakaan”, tetapi mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan  dan pertolongan dari-Nya, supaya mereka jadi orang-orang yang menyesal atas apa yang mereka telah sembunyikan dalam diri mereka.(5.52)
Dan berkata orang-orang yang beriman: ”Apakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan karakter Allah dengan sungguh-sungguh dalam sumpah mereka, bahwa mereka (akan bekerja) bersama-sama kamu?” Telah gugur amal mereka, lalu jadilah mereka orang-orang yang rugi.(5.53)

(34)Hai orang orang yang beriman, siapa murtad dari kamu dari peraturannya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Dia cinta kepada mereka, dan mereka cinta kepada-Nya, yang merendah diri atas mu’minin berlaku mulia atas orang- orang kafir, mereka berjuang di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang mencela. Itu kelebihan Allah, Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah Waasi’un Aliim.(5.54)
Tidak ada Pengurus bagi kamu melainkan Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman orang-orang yang mendirikan sholat dan memberikan zakat, dan mereka rukuk.(5.55)
Dan siapa yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai pengurus, maka sesungguhnya partai Allah mereka orang-orang yang menang.(5.56)
(35)Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil orang-orang yang jadikan peraturan kamu ejekan dan permainan dari ahli kitab yang sebelum kamu dan orang-orang kafir sebagai pengurus-pengurus. Dan berbaktilah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman.(5.57)
Dan apabila kamu seru kepada Sholat, mereka jadikan dia ejekan dan permainan. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti.(5.58)
Katakan: ”Hai ahli kitab, bukankah kamu tidak benci kepada kami melainkan karena kami mengimani karakter Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan dari sebelumnya?. Karena sesungguhnya kebanyakan dari kamu adalah orang-orang fasiq”.(5.59)
Katakanlah : ”Maukah aku tunjukkan kepada kamu (manusia) yang lebih jelek balasannya di sisi Allah daripada yang demikian ?. Ialah orang yang Allah kutuk dan murka atasnya. Dan Dia jadikan sebagian dari mereka Qirodah (hewan berkaki dua), dan babi-babi, dan (ialah) orang yang menyembah berhala. Mereka ini , orang-orang yang jahat tempatnya dan yang lebih lupa dari jalan yang sama .(5.60)
Dan apabila mereka datang kepada kamu, mereka berkata: ”Kami telah beriman”, padahal sesungguhnya mereka telah masuk dengan kekufuran, dan mereka sesungguhnya telah keluar dengan itu, karena Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ada mereka sembunyikan.(5.61)
Dan engkau akan lihat kebanyakan dari mereka berlomba-lomba pada (mengerjakan) dosa dan permusuhan dan memakan barang yang haram. Sesungguhnya amat jelek apa yang ada mereka kerjakan.(5.62)
Tidakkah mau pendeta-pendeta dan orang-orang alim mereka melarang mereka daripada mengucapkan perkataan dosa dan daripada memakan barang yang haram ?. Sesungguhnya amat jelek apa yang ada mereka ekspresikan.(5.63)
Dan orang-orang yahudi itu berkata: ”Tangan Allah terbelenggu”, padahal tangan-tangan mereka terbelenggu. Dan dikutuk mereka dengan apa yang mereka telah katakan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Dia membelanjakan sebagaimana Dia suka. Dan apa yang telah diturunkan kepada mu, dari Rabb mu, sesungguhnya akan menyebabkan kebanyakan dari mereka bertambah meliwati batas dan kekufuran. Dan kami telah adakan antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari qiyaamah. Tiap-tiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah padamkan dia. Dan mereka berusaha pada mengadakan kerusakan di muka bumi. Dan Allah tidak cinta kepada kerusakan.(5.64)
Dan jika ahli kitab itu beriman dan berbakti, tentu kami akan hapuskan dari mereka kejahatan-kejahatan mereka, dan tentu kami akan masukkan mereka ke surga-surga penuh jasa.(5.65)
Dan kalau mereka mendirikan Taurat dan Injil, dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, niscaya mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Hanya sebagian mereka yang jadi ummat yang adil, tetapi kebanyakan dari mereka jelek apa yang mereka kerjakan.(5.66)
Hai Rasul, sampaikan apa-apa yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu, dan jika belum kamu berbuat, maka tidak dapat dikatakan bahwa kamu menyampaikan Risalah-Nya. Dan Allah akan melindungi mu dari manusia. Sesungguhnnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir.(5.67)
Katakanlah: ”Hai ahli Kitab, tidaklah kamu berada atas sesuatu, sehingga kamu pelihara Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu”. Tetapi apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb mu, sesungguhnya akan menyebabkan kebanyakan dari mereka meliwati batas dan kekufuran. Oleh itu janganlah engkau dukacita atas kaum yang kafir itu.(5.68)
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Shobi-in, dan Nashara, siapa dari mereka mengimani karakter Allah, dan hari akhir dan beramal shalih, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berduka cita.(5.69)
Sesungguhnya kami telah ambil perjanjian  Bani Israel dan kami telah utus kepada mereka beberapa rasul. Tiap-tiap datang seorang rasul kepada mereka, dengan apa yang tidak diinginkan oleh diri-diri mereka, maka sebagaian mereka dustakan dan sebagian mereka bunuh.(5.70)
Dan mereka kira bahwa tidak akan ada percobaan (fithnah). Lantas mereka jadi buta dan tuli. Kemudian Allah beri tobat atas mereka. Kemudian jadi buta dan tuli kebanyakan dari mereka. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang mereka kerjakan.(5.71)
Sesungguhnya telah kufur orang-orang yang berkata bahwa Allah itu ialah Al-Masih anak Maryam, padahal Al-Masih telah berkata: ”Hai Bani Israel, sembahlah Allah Rabb ku dan Rabb kamu, sesungguhnya siapa yang menyekutukan karakter Allah, maka sungguh diharamkan Allah atasnya surga dan tempat pulangnya api dan tidaklah ada penolong-penolong bagi orang-orang yang zalim”.(5.72)
Sesungguhnya telah kufur orang orang yang berkata bahwa Allah itu yang ketiga daripada tiga, padahal tidak ada yang dita’ati melainkan satu, dan jika mereka tidak berhenti, dari apa yang mereka katakan, niscaya akan mengenai orang orang kafir dari mereka itu azab yang pedih.(5.73)
Dari itu, tidakkah mereka mau bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada-Nya, karena Allah Ghafuurur-Rahiim.(5.74)
Tidaklah Al Masih anak Maryam itu melainkan seorang rasul, telah berlalu dari sebelumnya rasul rasul dan ibunya seorang perempuan yang shiddiq, adalah dua duanya memakan makanan. Lihatlah bagaimana kami buktikan bagi mereka ayat ayat, kemudian lihatlah bagaimana dipalingkan. (5.75)
Katakan: ”Apakah patut kamu sembah selain dari Allah yang tidak berkuasa untuk kamu memberi mudharat dan tidak manfa’at?. Dan Allah, Dia As-Samii’ul-’Aliim”.(5.76)
Katakan: ”Hai ahli kitab, jangan kamu berlebih-lebihan di dalam peraturan kamu selain Yang Lengkap.  Dan jangan kamu turut keinginan-keinginan kaum yang dulunya telah lupa dan melupakan banyak dan lupa dari jalan yang sama.(5.77)
Telah dikutuk orang-orang yang kafir dari Bani Israel atas lidah Dawud dan ’Isa anak Maryam. Itu karena mereka durhaka dan meliwati batas.(5.78)
Adalah mereka tidak berlarang-larangan daripada mungkar yang mereka kerjakan, sesungguhnya amat jelek apa yang mereka telah kerjakan.(5.79)
Engkau akan melihat kebanyakan dari mereka menjadikan orang kafir sebagai ketua,  sesungguhnya amat jelek apa yang mereka telah sediakan bagi mereka oleh diri-diri mereka, yaitu kemurkaan Allah atas mereka dan dalam azab mereka akan kekal.(5.80)
Dan kalau mereka mengimani karakter Allah dan nabi-nabi dan apa-apa yang diturunkan kepadanya, tentu tidak mereka ambil mereka sebagai Pengurus, tetapi kebanyakan dari mereka orang-orang yang Fasiq.(5.81)
Engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan. Dan engkau akan dapati sedekat-dekat mereka dalam persahabatan kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata:”Kami Nashoro”. Itu karakter sesungguhnya mereka pendeta-pendeta dan ruhban, dan sesungguhnya mereka tidak menyombong.(5.82)


Madinah, jumat, 27-4-2012JUZ’ ke-7

Dan apabila mereka itu mendengar apa-apa yang diturunkan kepada Rasul, engkau akan lihat mata mereka melelehkan air mata dari apa yang mereka kenal dari yang lengkap. Mereka berkata: ”Rabbi, kami telah beriman, tulislah kami bersama orang-orang yang menyaksikan”.(5.83)
”Dan tidak patut kami tidak mengimani karakter Allah dan apa yang datang kepada kami dari yang lengkap padahal kami ingin agar Rabb kami masukkan kami bersama kaum yang sholeh”.(5.84)
Oleh sebab itu Allah ganjari mereka dengan karakter apa-apa yang mereka telah katakan, yaitu surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal padanya, dan itu ganjaran orang yang berbuat kebaikan.(5.85)
Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan karakter ayat-ayat kami, itulah mereka penduduk jahannam.(5.86)
(36)Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu haramkan barang yang baik yang Allah telah halalkan bagi kamu, dan jangan kamu meliwati batas, sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang yang meliwati batas.(5.87)
Dan makanlah dari apa yang Allah berikan kepada kamu yang halal dan baik, dan berbaktilah kepada Allah, yang karakter-Nya kamu percayai.(5.88)
Allah tidak salahkan kamu dengan sebab sumpah-sumpah kamu yang tidak disengaja, tetapi ia salahkan kamu dengan sebab sumpah-sumpah yang kamu sungguh-sungguhkan. Maka denda itu ialah memberi makan 10 miskin dengan makanan yang sedang dari makanan yang kamu berikan kepada ahli kamu, atau pakaian (untuk) mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Tetapi siapa tidak mampu, maka hendaklah ia puasa 3 hari. Itu  denda-denda (kafarat) bagi sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Oleh sebab itu peliharalah sumpah-sumpah kamu. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayat-Nya agar kamu berterima kasih.(5.89)
(37)Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak dan judi dan sembelihan-sembelihan untuk berhala dan undian nasib itu kotor dari pekerjaan setan. Oleh karena itu hendaklah kamu jauhi dia supaya kamu mendapat kemenangan.(5.90)
Sesungguhnya tidaklah setan itu mau melainkan mengadakan antara kamu permusuhan dan kebencian (dengan) arak dan judi, dan memalingkan kamu dari mengingat Allah dan dari sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti ?.(5.91)
Dan patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul, dan berhati-hatilah , karena kalau kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa tidak ada kewajiban atas Rasul kami melainkan menyampaikan pembuktian.(5.92)
Tidak ada kesalahan atas orang-orang beriman dan beramal shalih tentang apa-apa yang mereka makan, apabila mereka jauhi (barang haram) dan beriman dan beramal shalih, kemudian (tetap mereka) menjauhi (barang haram) dan beriman, kemudian mereka berbakti dan berbuat kebaikan . Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan (kesetiaan).(5.93)
(38)Hai orang-orang yang beriman, Allah akan memberi percobaan kepada kamu dengan (melarang) sesuatu dari perburuan yang dapat dicapai oleh tangan-tangan kamu dan panah-panah kamu supaya diketahui oleh Allah siapa yang takut kepada-Nya dalam ghaib. Maka siapa melanggar sesudah itu, maka baginya azab yang pedih  .(5.94)
(39)Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu bunuh perburuan di waktu kamu dalam ihram, karena siapa dari kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah binatang ternak yang sebanding dengan apa yang ia  bunuh yang akan dihukumkan oleh dua orang yang adil dari antara kamu sebagai qurban yang disampaikan ke Ka’bah. Atau denda memberi makan orang-orang miskin atau puasa sebanding dengan itu, supaya ia rasakan kejelekan perbuatannya. Allah maafkan apa yang telah lalu, tetapi siapa mengulangi, maka Allah akan siksa dia , dan Allah Penakluk yang mempunyai balasan .(5.95)
Dihalalkan bagi kamu perburuan Laut dan makanannya sebagai perbekalan bagi kamu dan bagi orang-orang pelayaran, tetapi diharamkan atas kamu perburuan darat selama kamu dalam ihram. Oleh karena itu berbaktilah kepada Allah Yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.(5.96)
Allah telah menjadikan Ka’bah rumah yang dihormati, pelurus untuk manusia. Dan bulan haram dan qurban dan qurban yang ditandakan. Itu untuk kamu ketahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, dan sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.(5.97)
Ketahuilah sesungguhnya Allah keras pembalasan-Nya dan sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(5.98)
Tidak atas Rasul melainkan Menyampaikan. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu lahirkan dan apa-apa yang kamu sembunyikan.(5.99)
Katakanlah: ”Tidak sama barang yang buruk dan yang baik, walaupun banyaknya perkara buruk itu menyenangkan mu. Oleh itu berbaktilah kepada Allah hai Ulul Albaab agar kamu mendapat kejayaan.(5.100)
(40)Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu tanya hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu, tetapi jika kamu bertanya dari hal (ayat-ayat) itu, waktu diturunkan Alquran,akan diterangkan dia kepada kamu. Allah maafkan kamu dari (kesalahan) itu, karena Allah Ghafuurun-Haliim.(5.101)
Sesungguhnya telah menanyakan dia satu kaum sebelum kamu, kemudian menjadilah mereka orang-orang yang menkufuri karakternya.(5.102)
Allah tidak jadikan Bahirah dan tidak Sa-ibah dan tidak Washilah dan tidak Ham, tetapi orang-orang kafir itu membuat dusta atas nama Allah, karena kebanyakan mereka tidak mengerti.(5.103)
Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul-Nya”, mereka berkata: ”Cukuplah bagi kami apa-apa yang kami dapati bapak-bapak kami atasnya”. Apakah (mereka akan turut) walaupun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapat pengenalan ?.(5.104)
(41)Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu, tidak bisa membahayakan kamu orang yang lupa itu apabila kamu telah mendapat pengenalan. Kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya, maka Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan.(5.105)
(42)Hai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila seorang daripada kamu hampir mati, waktu berwasiat (ialah) dua orang yang adil dari antara kamu, atau dua orang yang bukan dari kamu jika kamu dalam pelayaran lalu bahaya mati (hendak) mengenai kamu.  Kamu tahan dua-duanya sesudah sholat, lalu dua duanya bersumpah dengan karakter Allah jika kamu ragu-ragu: ”Kami tidak menjual dia dengan harta, walau ia keluarga yang dekat dan kami tidak sembunyikan persaksian karena Allah, lantaran kalau begitu, sesungguhnya adalah kami dari orang-orang yang berdosa”.(5.106)
Lantas apabila didapati bahwa mereka berdua berbuat dosa , maka (hendaklah ada) dua orang lain yang lebih hampir, dari orang-orang yang diperbuat dosa atasnya itu menggantikan mereka berdua, lalu bersumpah dengan nama Allah: ”Bahwa persaksian kami lebih patut dari persaksian mereka berdua, dan kami tidak meliwati batas, karena kalau begitu, niscaya adalah kami dari orang-orang yang zalim.(5.107)
Yang demikian itu lebih dekat supaya manusia menjadi saksi sebagaimana mestinya, atau supaya mereka takut dikembalikan sumpah sesudah sumpah mereka, oleh karena itu berbaktilah kepada Allah dan dengarlah, dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasiq.(5.108)
Pada hari Allah akan kumpulkan rasul-rasul-Nya, maka Dia berkata: ”Bagaimana kamu diterima?”. Mereka jawab: ”Tidak ada pengetahuan bagi kami, sesungguhnya Engkau mengetahui perkara-perkara ghaib”.(5.109)
(Ingatlah) ketika Allah berkata: ”Hai ’Isa anak Maryam, ingatlah jasa Ku atas mu dan atas ibu-mu, ketika Aku kuatkan mu dengan Ruh Qudus, engkau berkata-kata kepada manusia dalam Buaian, dan waktu besarmu, dan ketika Aku ajar mu tulisan dan hikmah dan Taurat dan Injil dan (ingatlah) ketika engkau ciptakan dari tanah liat seperti bentuk burung dengan izin Ku, lalu engkau tiup padanya, lalu adalah burung dengan izin Ku. dan engkau menyembuhkan orang-orang buta dan lepra dengan izin Ku, Dan (ingatlah) ketika engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati dengan izin Ku,  dan ketika Aku menghalangi bani Israel dari pada mu, ketika engkau datang kepada mereka dengan bukti, maka berkata orang-orang yang kafir dari mereka, ”Sesungguhnya ini sihir yang membuktikan” .(5.110)
”Dan (ingatlah) ketika Aku beri wahyu kepada Hawariyun, supaya mereka mengimani karakter-Ku, dan karakter Rasul-Ku, mereka berkata: ”Kami telah beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami ini orang-orang yang menyerah diri”.(5.111)
(ingatlah) ketika Hawariyun berkata: ”Hai ’Isa anak Maryam, apakah berkuasa Rabb mu menurunkan atas kami makanan(ma-idah) dari langit. Ia berkata: ”Berbaktilah kepada Allah, jika kamu orang-orang yang beriman”.(5.112)
Mereka berkata: ”Kami mau supaya kami makan daripadanya, dan (supaya) tentram qalbu-qalbu kami, dan (supaya) kami tahu bahwa sesungguhnya engkau telah berkata benar kepada kami dan (supaya) jadilah kami dari orang-orang yang menyaksikan” .(5.113)
Berkata ‘Isa anak Maryam: “Ya Allah Rabb kami, turunkanlah atas kami hidangan dari langit yang akan jadi hari ‘ied bagi kami, dan bagi orang-orang  di awal kami dan di akhir kami,dan sebagai satu ayat dari Mu, dan berilah kami dan sesungguhnya Engkau sebaik-baik Pemberi rizki” .(5.114)
Berkata Allah: “Sesungguhnya Aku akan turunkan dia atas kamu, maka siapa siapa kufur setelah itu dari kamu, maka Aku akan azab dia satu azab yang tidak pernah Aku azab dia seorangpun dari Alam Semesta”.(5.115)
Dan ingatlah ketika Allah berkata: ”Hai ’Isa anak Maryam, adakah engkau berkata kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku sebagai yang di ta’ati selain dari Allah?”. Ia berkata: “Subhaana Engkau, tidak patut bagiku berkata apa yang tidak ada hak bagi ku. Jika aku ada mengatakannya, maka sesungguhnya Engkau tahu dia. Engkau tahu apa di dalam diriku dan aku tidak tahu apa-apa di dalam diri Mu, Sesungguhnya Engkau mengetahui perkara-perkara Ghaib.(5.116)
“Tidak aku katakan kepada mereka, malainkan apa yang Engkau perintah dia kepada ku, yaitu beribadatlah kepada Allah Rabb ku dan Rabb kamu, dan adalah aku menjadi penjaga atas mereka selama aku ada pada mereka, maka ketika Engkau jadi pengurus atas mereka, dan sesungguhnya Engkau Penyaksi atas tiap sesuatu”.(5.117)
”Jika Engkau siksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau ampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau Al-’Aziizul-Hakiim”.(5.118)
Allah berfirman : “Inilah hari yang bermanfa’at kebenaran mereka orang-orang yang benar, adalah bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, hal keadaan mereka kekal selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada-Nya Itulah kemenangan yang panjang.(5.119)
Kepunyaan Allah Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa pada mereka. Dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.(5.120)

Mekkah, sabtu, 28-4-2012 M, 6 Jumadil akhir 1433 H
Catatan kecil:
Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya: ”Hai kaum ku, ingatlah jasa Allah atas kamu, ketika Dia jadikan pada kamu Nabi-Nabi dan Dia jadikan kamu Raja-Raja, dan dia telah beri kepada kamu apa yang tidak Dia beri kepada seorang pun dari alam semesta”.(5.20)
Dan kalau mereka mendirikan Taurat dan Injil, dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, niscaya mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Hanya sebagian mereka yang jadi ummat yang adil, tetapi kebanyakan dari mereka jelek apa yang mereka kerjakan.(5.66)
, oleh karena itu berbaktilah kepada Allah dan dengarlah, dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasiq.(5.108)
”Jika Engkau siksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau ampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau Al-’Aziizul-Hakiim”.(5.118)


Komentar

Daftar Isi