48.Surat Al-Fath

48.Surat Al-Fath
(Kemenangan)
Surat ke-48, 29 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (48.0)
Sesungguhnya kami telah beri kemenangan kepadamu satu kemenangan yang nyata.(48.1)
Untuk Allah kembalikan untuk mu apa yang telah lalu dari dzanbi mu dan apa yang akan datang. Dan Dia menyempurnakan jasa-Nya atas mu dan Dia memberi pengenalan kepada mu tentang shiroohol mustaqiim.(48.2)
Dan untuk Allah tolong mu dengan pertolongan Penaklukan (48.3)
Dia Yang turunkan ketenangan di dalam Qalbu-qalbu orang yang beriman supaya bertambah iman  bersama iman mereka. Dan kepunyaan Allah tentara Langit dan Bumi. Dan adalah Allah Al-’Aliiman-Hakiimaa.(48.4)
Untuk Dia masukkan mu’minin dan mu’minat ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal padanya, dan Dia hilangkan bagi mereka kesalahan-kesalahan mereka. Dan adalah itu di sisi Allah kemenangan yang panjang. (48.5)
Dan untuk Dia mengazab munafiqin dan munafiqat dan musyrikin dan musyrikat yang menyangka karakter Allah dengan sangkaan jelek. Atas mereka beredar kejelekan dan kemarahan Allah atas mereka dan Dia kutuk mereka, dan Dia sediakan bagi mereka jahannam sejelek-jelek tempat kembali.(48.6)
Dan kepunyaan Allah tentara Langit dan Bumi, dan adalah Allah ’Aziizan-Hakiimaa.(48.7)
Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan pengembira dan pengancam (48.8)
Agar kamu mengimani karakter Allah dan rasul-Nya dan supaya kamu berlaku membantu untuk-Nya dan berlaku membesarkan untuk Nya dan bergerak untuk Nya pagi dan petang. (48.9)
Sesungguhnya orang-orang yang berbai’at kepadamu tidak lain berbai’at kepada Allah. Tangan (kekuasaan) Allah atas tangan (kekuasaan) mereka. Maka siapa merusak, tidak ia merusak melainkan untuk kerugian dirinya. Dan siapa sempurnakan apa yang ia janjikan kepada Allah, maka Allah akan beri kepadanya ganjaran yang panjang.(48.10)
Akan berkata kepadamu orang yang tertinggal dari pribumi: ”Telah melalaikan kami harta kami dan ahli kami, maka mohonkanlah ampun untuk kami”.Mereka berkata dengan lidah-lidah mereka apa yang tidak ada di dalam qalbu-qalbu mereka. Katakan: ”Maka siapa yang bisa menghalangi untuk kamu sesuatu dari Allah ?, jika Dia menghendaki bahaya bagi kamu atau Dia menghendaki manfa’at bagi kamu ?.Bahkan adalah Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. (48.11)
Bahkan kamu menyangka bahwa rasul dan mu’minin tidak akan kembali kepada keluarga mereka selamanya. Dan dihiasi yang demikian itu dalam qalbu-qalbu kamu, dan kamu menyangka sangkaan buruk, dan adalah kamu kaum yang binasa.(48.12)
Dan siapa tidak mengimani karakter Allah dan rasul-Nya, maka sesungguhnya kami sediakan untuk orang kafir (neraka) sa’ir.(48.13)

Dan kepunyaan Allah lah Kerajaan Langit dan Bumi. Dia mengembalikan siapa yang Dia kehendaki dan Dia mengazab siapa yang Dia kehendaki, dan adalah Allah Ghafuuran Rahiimaa. (48.14)
Akan berkata orang-orang yang tidak turut itu apabila kamu pergi kepada pampasan perang untuk kamu mengambilnya: ”Biarkanlah kami turut kamu”. Mereka hendak menukar Kalam Allah. Katakan: ”Kamu tidak akan turut kami, seperti itu untuk kamu perkataan Allah sebelum ini”. Mereka akan berkata: ”Tetapi kamu dengki kepada kami”. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit. (48.15)
Katakanlah kepada orang-orang yang teringgal dari pribumi: ”Kamu akan diajak kepada satu kaum yang mempunyai penyiksaan yang keras. Kamu akan perangi mereka atau mereka masuk Islam. Maka kalau kamu ta’at, Allah akan beri kepada kamu ganjaran yang baik, dan jika kamu berpaling,  sebagaimana kamu berpaling dulu, niscaya Dia siksa kamu dengan azab yang pedih. (48.16)
Tidak ada atas orang buta kesempitan, dan tidak ada atas orang pincang kesempitan, dan tidak atas orang sakit kesempitan. Dan barang siapa ta’at kepada Allah dan rasul-Nya, niscaya Dia masukkan dia ke dalam Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, dan siapa berpaling, Dia akan siksa dia satu azab yang pedih.(48.17)
Sesungguhnya Allah suka dari Mu’minin ketika mereka berbai’at kepada mu di bawah pohon. Maka Dia tahu apa yang di dalam Qalbu-qalbu mereka, maka Dia turunkan ketenangan atas mereka dan Dia ganjari mereka dengan kemenangan yang dekat.(48.18)
Dan pampasan perang yang banyak yang mereka ambil dia. Dan adalah Allah ’Aziizan-Hakiimaa. (48.19)

Allah telah janjikan kepada kamu pampasan perang yang banyak yang kamu akan mengambilnya, tetapi Dia lekaskan ini untuk kamu dan Dia telah halangi tangan-tangan manusia dari kamu dan supaya adalah dia satu pelajaran bagi Mu’minin dan karena Allah hendak perkenalkan kepada kamu shiroothon mustaqiimaa.(48.20)
Dan yang lain yang kamu belum kuasai atasnya. Sungguh Allah meliputi karakternya, dan adalah  Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.(48.21)
Dan jika orang-orang kafir itu memerangi kamu, niscaya mereka memalingkan belakang mereka, kemudian tidak akan mereka dapat pengurus dan tidak penolong.(48.22)
Peragaan Allah yang telah berlalu dari sebelumnya, dan engkau tidak akan dapati untuk peragaan Allah itu perubahan. (48.23)
Dan Dia yang menghalangi tangan mereka dari kamu dan tangan kamu dari mereka di Perut Mekkah sesudah Dia beri kemenangan bagi kamu atas mereka. Dan adalah Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(48.24)
Mereka orang-orang yang menghalangi kamu dari Masjidil Haram, dan qurban dari sampai ke tempatnya. Dan sekiranya tidak karena laki-laki yang Mu’minin dan wania-wanita yang mu’minat yang kamu tidak tahu itu, dikhawatirkan kamu bunuh mereka dengan tidak sengaja. Lalu mengenai kamu keberatan dari mereka. Lantaran Allah hendak masukkan dalam pengaturan-Nya siapa yang Dia kehendaki. Jika mereka terpisah, niscaya kami siksa orang-orang yang kufur dari antara mereka, dengan azab yang pedih.(48.25)
Ketika orang-orang yang kafir itu menjadikan di dalam qalbu-qalbu mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliah, maka Allah turunkan ketenangan-Nya atas rasul-Nya dan atas mu’minin. Dan Dia wajibkan mereka (mengucapkan) kalimat ketekunan. Dan adalah mereka berhak dengannya dan ahlinya.Dan adalah Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. (48.26)
Sungguh Allah akan buktikan kepada rasul-Nya mimpi itu dengan Lengkap. Sungguh kamu akan masuk Masjidil Haram dengan aman jika dikehendaki Allah, dalam keadaan bercukur rata kepala-kepala kamu dan bergunting sebagiannya. Kamu tidak akan merasa takut, karena Dia mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka Dia jadikan dari sebelum itu satu kemenangan yang dekat. (48.27)
Dia Yang menguus utusan-Nya dengan pengenalan dan peraturan yang lengkap, untuk membuka atas peraturan setiapnya, dan cukuplah rahasia Allah sebagai saksi. (48.28)
Muhammad utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya berlaku keras kepada kafir-kafir, dan berlaku teliti antara mereka. Kamu dapat lihat mereka ruku’ sujud mencari kelebihan dari Allah dan kesukaan. Tanda mereka (terlihat) di wajah mereka dari bekas sujud. Itu perumpamaan mereka (telah ditulis) di dalam Taurat dan perumpamaan mereka (telah ditulis) di dalam Injil. Seperti tanaman yang mengeluarkan cabangnya, lalu ia teguhkan dia, maka jadilah ia gemuk, dan tegap berdiri atas pangkalnya mengembirakan penanam-penanam. Karena Dia hendak menjengkelkan kafir-kafir dengan mereka. Allah janjikan mereka yang beriman dan beramal baik dari mereka keampunan dan ganjaran yang panjang. (48.29)
Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:

Muhammad utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya berlaku keras kepada kafir-kafir, dan berlaku teliti antara mereka (48.29)

Komentar

Daftar Isi