42.Surat Asy-Syura

42.Surat Asy-Syura
(Rembukan)
Surat ke-42, 53 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(42.0)
{Ha,Mim}.(42.1)
{‘Ain,Sin,Qof}.(42.2)
Seperti itu diwahyukan kepada mu dan kepada orang-orang yang dari sebelum mu, Allah Al’Aziizul-Hakiim.(42.3)
Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi, dan Dia Al ’Aliyyul-‘Azhiim.(42.4)
Hampir langit itu terbelah dari sebelah atasnya dan malaikat menggerakkan hamdu Pemelihara mereka dan memintakan ampun untuk siapa di bumi. Ketahuilah sesungguhnya Allah Dia Ghafuurur-Rahiim.(42.5)
Dan orang-orang yang mengambil selain dari-Nya pengurus, Allah pengawas atas mereka. Dan tidak engkau atas mereka sebagai wakil.(42.6)
Dan seperti itu kami wahyukan kepada mu Bacaan Bahasa Asli agar engkau ancam ibu negeri dan siapa yang di sekitarnya, dan engkau ancam dengan hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya, sebagian di surga dan sebagian di neraka sa’ir.(42.7)
Dan kalau Allah kehendaki, Dia jadikan mereka satu ummat saja, tetapi Dia masukkan siapa yang Dia kehendaki dalam pengaturan-Nya, dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka pengawal dan tidak penolong.(42.8)
Atau adakah mereka mengadakan pengurus-pengurus selain Dia. Maka Allah Dia pengurus dan Dia menghidupkan orang mati dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.(42.9)
Dan apa-apa yang kamu selisihkan padanya dari sesuatu, maka keputusannya kepada Allah. ”Itu untuk kamu Allah Pemelihara ku, atas-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali”.(42.10)
Penyusun Langit dan Bumi, menjadikan untuk kamu dari diri-diri kamu jodoh-jodoh dan dari binatang ternak jodoh-jodoh.Dia banyakkan kamu padanya, tidak ada seperti-Nya sesuatu, dan Dia Samii’un-Bashir.(42.11)
Kepunyaan-Nya kunci-kunci Langit dan Bumi, Dia ulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dan Dia ukurkan, sesungguhnya Dia mengetahui karakter tiap sesuatu.(42.12)
Dia telah terangkan atas kamu sebagian dari peraturan apa yang Dia wajibkan dia kepada Nuh, dan kami wahyukan kepada mu dan apa yang kami wajibkan dia kepada Ibrahim dan Musa dan ’Isa, bahwa hendaklah kamu dirikan peraturan dengan tetap, dan jangan kamu bercerai berai padanya. Menyolok atas musyrikin yang engkau seru mereka kepadanya. Allah memilih kepada-Nya siapa yang Dia kehendaki dan Dia beri pengenalan kepadanya siapa yang mau kembali.(42.13)
Dan mereka tidak bercerai-berai melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan, lantaran kedengkian di antara mereka, dan sekiranya tidak kalimat yang telah terdahulu dari Pemelihara mu, kepada satu masa yang tertentu, niscaya diberi keputusan antara mereka, dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab dari sesudah mereka sungguh dalam keraguan darinya kebimbangan.(42.14)
Maka untuk itu, maka serulah dan berdiri lurus sebagaimana engkau diperintah, jangan engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka, dan katakan: ”Imanilah rahasia apa yang diturunkan Allah dari Kitab dan aku diperintah berlaku adil antara kamu.Allah Pemelihara kami dan Pemelihara kamu. Bagi kamilah amal kami dan bagi kamu amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah akan kumpulkan antara kita, dan kepada-Nya tempat kembali”.(42.15)
Dan orang-orang yang membantah di dalam Allah, dari setelah apa yang diterima dia (oleh manusia), bantahan mereka tidak berharga di sisi Pemelihara mereka, dan atas mereka kemarahan dan bagi mereka azab yang sangat.(42.16)
Allah yang menurunkan Kitab dengan Lengkap dan Miizaan , dan engkau tidak tahu barangkali sa’at itu sudah dekat.(42.17)
Minta kedatangannya dengan lekas orang-orang yang tidak percaya kepada rahasianya, dan orang-orang percaya, takut kepadanya, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya dia yang lengkap. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang  membantah dalam sa’at, sungguh dalam kelupaan yang jauh.(42.18)
Allah Sungguh Lathif kepada hamba-hamba-Nya, dia beri rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Al Qowiyyul-’Aziiz.(42.19)
Siapa adalah ingin ke taman akhirat, kami tambah untuknya dalam ke tamannya, dan siapa adalah ingin ke taman dunia, kami akan beri kepadanya  darinya dan tidak ada baginya di akhirat dari bagian.(42.20)
Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mengaturkan untuk mereka sebagian dari peraturan sesuatu yang Allah tidak izinkan. Dan sekiranya tidak karena kalimat fadhlu, niscaya diberi ketetapan antara mereka, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka azab yang pedih.(42.21)
Engkau akan lihat orang yang zalim itu takut kepada yang mereka telah usahakan, dan dia akan mengenai mereka. Dan orang-orang yang beriman, dan beramal shalih di dalam rauwdhat surga, bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Pemelihara mereka. Itu dia kelebihan yang menyolok.(42.22)
Itu Yang  kabar gembira Allah kepada hamba-hamba-Nya orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Katakanlah: ”Aku tidak minta kepada kamu upahan atasnya, kecuali persahabatan di dalam kerabat” dan siapa kerjakan kebaikan, kami tambah baginya padanya kebaikan. Sesungguhnya Allah Ghafuurun-Syakuur.(42.23)
Atau mereka akan berkata : ”Ia berdusta atas Allah?”. Maka jika Allah kehendaki Dia metrai atas Qalbumu. Dan Allah menghapus yang Bathil dan Melengkapi Yang Lengkap dengan kalimatnya, sesungguhnya Dia Mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.(42.24)
Dan Dia Yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan Dia menerima maaf dari kejahatan-kejahatan dan Dia Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(42.25)
Dan Dia memperkenankan orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan dia memberi tambahan kepada mereka dari fadhlu-Nya dan orang-orang yang kafir adalah bagi mereka azab yang keras.(42.26)
Dan jika Allah panjangkan rizki untuk hamba-hamba-Nya, sungguh mereka meliwati batas di Bumi, tetapi Dia turunkan dengan ukuran apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia kepada hamba-hamba-Nya Khabiirun-Bashiir.(42.27)
Dan Dia yang menurunkan  hujan dari setelah mereka putus harapan, dan Dia sebarkan pengaturan-Nya, dan Dia Al-Waliyyul-Hamiid.(42.28)
Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya penciptaan Langit dan Bumi dan apa-apa yang Dia sebarkan dari makhluk berjalan, dan Dia atas mengumpulkan mereka ketika menghendaki Berkuasa.(42.29)
Dan apa-apa yang mengenai kamu dari mushibah, maka dengan sebab usaha tangan-tangan kamu, dan Dia ampunkan sebagian banyak.(42.30)
Dan kamu tidak bisa berlepas di bumi, dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak penolong.(42.31)
Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bukit di dalam laut seperti menjulang tinggi.(42.32)
Jika Dia kehendaki, Dia Diamkan angin, maka jadilah dia di muka (laut).Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk setiap penyabar yang berterima kasih.(42.33)
Atau Dia binasakan dia dengan sebab usaha mereka, padahal Dia ampunkan sebagian banyak.(42.34)
Dan supaya orang-orang yang membantah dalam ayat-ayat kami mengetahui, bahwa mereka tidak mempunyai jalan untuk berlepas diri.(42.35)
Maka itu apa-apa yang diberikan kepada kamu dari sesuatu adalah perlengkapan hidup di dunia, dan apa-apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal untuk orang-orang yang beriman, dan atas Pemelihara mereka, mereka bertawakal.(42.36)
Dan orang-orang yang menjauhi dosa yang menyolok dan kekejian dan apabila mereka marah mereka mengampuni.(42.37)
Dan orang-orang yang memperkenankan untuk Pemelihara mereka dan mendirikan sholat dan urusan mereka ada rembukan antara mereka dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka belanjakan.(42.38)
Dan orang-orang yang apabila ditimpa kezaliman mereka membalas.(42.39)
Dan balasan dari suatu kejahatan adalah satu kejahatan yang sebanding dengannya, tetapi siapa mengampuni dan membereskan, maka balasannya atas Allah. Sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang yang zalim.(42.40)
Dan sesungguhnya orang-orang yang membalas setelah dianiaya tidak ada jalan untuk diapa-apakan mereka.(42.41)
Tidak ada jalan melainkan atas orang-orang yang menzalimi manusia dan membuat kerusakan di bumi dengan tidak yang lengkap. Itulah mereka bagi mereka azab yang pedih.(42.42)
Dan orang-orang yang sabar dan mengampunkan, sesungguhnya yang demikian dari perkara yang digemari.(42.43)
Dan siapa dilupakan oleh Allah, maka tidak ada baginya pengurus dari selain Dia. Dan engkau akan lihat orang-orang zalim berkata ketika mereka melihat azab: ”Adakah kiranya jalan buat kembali?”.(42.44)
Dan engkau akan lihat mereka dibawa kepadanya dalam keadaan khusyu’ lantaran hina sambil melihat dengan kerlingan tersembunyi, dan mereka yang beriman berkata:”Sesungguhnya orang-orang yang rugi itu ialah mereka yang merugikan diri mereka dan ahli mereka di hari qiyaamah”. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang zalim dalam azab yang kekal.(42.45)
Dan tidak ada bagi mereka pembela-pembela yang bisa menolong mereka selain dari Allah, dan siapa yang dilupakan Allah maka tidak ada baginya satupun jalan.(42.46)
Perkenankanlah untuk Pemelihara kamu dari sebelum datang hari yang tidak ada penolakan baginya dari Allah dan tidak ada bagi kamu dari tempat berlindung pada hari ini dan tidak bagi kamu dari mengingkari.(42.47)
Tetapi jika mereka berpaling, maka tidaklah kami mengutusmu kepada mereka sebagai pengawal. Tidak ada kewajiban atas mu melainkan menyampaikan, dan sesungguhnya apabila kami rasakan kepada manusia pengaturan dari kami, mereka bergirang dengannya, tetapi jika mengenai mereka satu kesusahan dengan sebab apa yang dibuat oleh tangan-tangan mereka, maka sesungguhnya manusia itu kufur.(42.48)
Kepunyaan Allahlah kerajaan Langit dan Bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia beri kepada siapa yang Dia kehendaki perempuan, dan Dia beri kepada siapa yang Dia kehendaki laki-laki.(42.49)
Atau Dia jodohkan mereka laki-laki dan perempuan, dan Dia jadikan siapa yang Dia kehendaki mandul, sesungguhnya Dia ’Aliimun-Qodiir.(42.50)
Dan tidak ada untuk makhluk cerdas bahwa Allah berkata-kata kepadanya, melainkan dengan wahyu atau dari belakang hijab atau Dia kirim utusan, lalu dia wahyukan dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki, sesungguhnya Dia ‘Aliiyyun Hakiim.(42.51)
Seperti itu kami wahyukan kepadamu Ruuh dari urusan kami, padahal engkau tadinya tidak tahu apa itu Kitab dan apa itu Iman, tetapi kami jadikan dia Nuur yang kami beri pengenalan dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami, dan sesungguhnya engkau sungguh memperkenalkan kepada Jalan yang lurus.(42.52)
Jalan Allah Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi Sungguh kepada Allah dikembalikan semua urusan.(42.53).

Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5


Catatan kecil:

Seperti itu kami wahyukan kepadamu Ruuh dari urusan kami, padahal engkau tadinya tidak tahu apa itu Kitab dan apa itu Iman, (42.52)


Komentar

Daftar Isi