40.Surat-Ghaafir

40.Surat-Ghaafir
(Pengampunan)
Surat ke-40, 85 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(40.0)
{Ha,Mim}.(40.1)
Penurunan Kitab dari Allah Al’Aziizil ’Aliim.(40.2)
Yang mengampuni dosa, Yang menerima tobat, Yang sangat pembalasannya, Yang mempunyai kekayaan, tidak ada Yang dita’ati, melainkan Dia, kepada-Nya tempat kembali.(40.3)
Tidak membantah di dalam ayat-ayat Allah melainkan orang-orang yang kafir, maka jangan engkau ditipu oleh mundar-mandirnya mereka di dalam negeri.(40.4)
Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan golongan-golongan dari sesudah mereka. Dan tiap ummat menuju kepada rasul-rasul mereka untuk membunuhnya, dan mereka membantah dengan bathil untuk menggugurkan dengannya Yang Lengkap. Maka Aku siksa mereka, maka bagaimana siksaan-Ku?.(40.5)
Dan seperti itu telah patut kalimat Pemeliharamu atas orang-orang yang kafir, sesungguhnya mereka penduduk api.(40.6)
Mereka yang memikul ‘Arsy dan siapa yang di sekitarnya, menggerakkan karakter hamdu Pemelihara mereka, dan mereka mengimani karakter-Nya dan mereka mintakan ampun untuk orang-orang yang beriman: ”Pemelihara kami Engkau telah luaskan tiap sesuatu dengan pengaturan dan ilmu, maka berilah pengampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari azab jahiim”.(40.7)
”Pemelihara kami, dan masukkanlah mereka ke surga ’adnin yang Engkau telah janjikan kepada mereka dan siapa yang baik dari bapak-bapak mereka dan jodoh-jodoh mereka, dan generasi mereka, sesungguhnya Engkau, Engkau Al’Aziizul Hakiim”.(40.8)
”Dan selamatkanlah mereka dari kejahatan-kejahatan, karena orang yang Engkau selamatkan dari kejahatan-kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah beri dia pengaturan, dan itu dia kemenangan yang panjang.(40.9)
Sesungguhnya mereka yang kufur, diseru: ”Kemurkaan Allah lebih menyolok dari kemurkaan kamu kepada diri-diri kamu, ketika kamu dihimbau kepada iman, kamu kafir”.(40.10)
Mereka berkata:”Pemelihara kami, engkau telah matikan kami dua kali dan Engkau telah didupkan kami dua kali, maka kami telah mengakui dosa-dosa kami, oleh sebab itu adakah jalan untuk keluar?”.(40.11)
Itu untuk kamu karakter sesungguhnya, ketika kamu diseru kepada Allah saja, kamu kufur, tetapi jika disekutukan karakter-Nya, kamu beriman. Maka hukum itu kepunyaan Allah Al’Aliyyil-Kabiir(40.12)
Dia Yang menunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya dan menurunkan kepada kamu dari Langit rizki, tetapi tidak ingat melainkan orang yang kembali.(40.13)
Maka serulah Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan, walau dibenci orang-orang kafir.(40.14)
Yang tinggi derajat, Yang mempunyai ’Arsy, Yang mengirim Ruuh dari urusan-Nya atas siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya untuk Dia ancam hari pertemuan.(40.15)
Hari yang mereka keluar dalam keadaan tidak tersembunyi atas Allah dari mereka sesuatu: ”Kepunyaan siapakah Kerajaan pada hari ini?. Kepunyaan Allah Al-Waahidil Qahhaar”.(40.16)
Di hari ini dibalas tiap diri dengan apa yang ia telah usahakan, tidak ada kezaliman di hari ini, sesungguhnya Allah Sarii’ul Hisaab.(40.17)
Dan ancamlah mereka dengan hari yang hampir, ketika qalbu-qalbu sampai ke tenggorokan dengan dukacita, padahal tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu sahabat yang rapat dan tidak penolong yang bisa dita’ati.(40.18)
Dia mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam shudur.(40.19)
Dan Allah akan memutuskan dengan Lengkap, dan orang-orang yang menyeru dari selain dari-Nya, tidak bisa memutuskan sesuatu. Sesungguhnya Allah, Dia As-Samii’ul-Bashiir.(40.20)
Apa belum mereka berjalan di Bumi, lalu memperhatikan bagaimana ada akibat terhadap orang-orang yang ada dari sebelum mereka, adalah mereka itu sangat kuat dari mereka, dan ada bekas-bekasnya di Bumi, maka Allah azab mereka dengan karakter dosa-dosa mereka, dan tidak ada bagi mereka dari Allah dari penghindar.(40.21)
Itu karakter sesungguhnya mereka adalah telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti, tetapi mereka mengkufurinya, maka Allah azab mereka, sesungguhnya Dia Qawiyyun Syadiid.(40.22)
Dan sesungguhnya kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami dan Alasan yang nyata.(40.23)

Kepada Fir’aun dan Haman dan Qarun, tetapi mereka berkata: ”Sihir pendusta”.(40.24)
Maka ketika datang kepada mereka karakte Yang Lengkap dari sisi kami, mereka berkata: ”Bunuh anak laki-laki mereka yang beriman bersamanya, dan tinggalkan wanita-wanita mereka”, tetapi tidak ada tipu daya orang-orang kafir melainkan dalam kelupaan.(40.25)
Dan Fir’aun berkata:”Biarkan aku bunuh Musa, hendaklah ia seru Pemeliharanya, karena aku takut bahwa ia akan tukar peraturan kamu atau ia membuka kerusakan di bumi”.(40.26)
Dan Musa berkata: ”Sesungguhnya aku berlindung kepada Pemeliharaku dan Pemelihara kamu dari tiap orang takabur tidak beriman kepada hari perhitungan”.(40.27)
Dan telah berkata seorang laki-laki beriman dari keluarga Fir’aun yang menyembunyikan imannya: ”Adakah kamu hendak bunuh seorang laki-laki karena ia berkata: ”Pemeliharaku Allah?” padahal ia telah datang kepada kamu dengan Bukti dari Pemelihara kamu, karena ia berdusta, buat kecelakaannyalah dustanya, tetapi jika ia benar, akan mengenai kamu sebagian dari apa yang ia ancamkan kepada kamu, sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada orang yang dia musrifun kadz-dzab”.(40.28)
”Hai kaum ku ! bagi kamulah kerajaan hari ini, hal keadaan kamu berkuasa di bumi, tetapi siapakah yang bisa menolong kita dari siksaan Allah jika datang ia kepada kita? ” Fir’aun berkata: ”Aku tidak tunjukkan kepada kamu melainkan apa yang aku lihat, dan tidak aku beri pengenalan kepada kamu melainkan  jalan yang benar”.(40.29)
Dan berkata orang yang telah beriman itu: ”Hai kaumku, aku takut atas kamu seperti hari golongan-golongan”.(40.30)
”Seperti keadaan kaum Nuh dan ’Aad dan Tsamud dan mereka yang dari sesudah mereka, dan tidak Allah menghendaki kezaliman kepada hamba-hamba”.(40.31)
”Hai kaumku ! sesungguhnya aku takut atas kamu hari seruan”.(40.32)
”Hari yang kamu akan berpaling membelakang dalam keadaan tidak ada bagi kamu siapapun penghalang dari Allah, kaena siapa dilupakan Allah, maka tidak ada baginya dari pengenalan”.(40.33)
”Dan sesungguhnya dahulu telah datang kepada kamu Yusuf dengan bukti, tetapi tetap kamu dalam keraguan dari apa yang datang kepada kamu dengannya, hingga apabila ia mati, kamu berkata: ”Allah tidak bangkitkan seorang rasul sesudahnya”. Seperti itu Allah lupakan siapa yang meliwati batas yang ragu-ragu.(40.34)
”Orang-orang yang membantah di dalam ayat-ayat Allah dengan tidak ada alasan yang datang kepada mereka, menyolok kemurkaan di sisi Allah dan disisi orang-orang yang beriman. Seperti itu Allah kunci atas tiap qalbu Yang sombong Pemaksa.(40.35)
Dan berkata Fir’aun: ”Hai Haman, buatkan untukku Shorhu supaya aku dapat jalan”.(40.36)
”Jalan ke Langit, maka melihat kepada Yang dita’ati oleh Musa, karena aku sangka dia berdusta”. Dan seperti itu dinampakkan baik bagi Fir’aun amalan buruknya, dan dipalingkan dari jalan, dan tidak tipu daya Fir’aun melainkan dalam kerugian.(40.37)
Dan berkata orang yang telah beriman itu: ”Hai kaumku! Turutlah aku niscaya aku kenalkan kepada kamu yang benar”.(40.38)
”Hai kaumku, kehidupan yang rendah ini perlengkapan, dan sesungguhnya akhirat dia kampung ketetapan”.(40.39)
”Siapa kerjakan kejahatan, maka tidak dibalas dia melainkan sebanding dengannya dan barang siapa kerjakan kebaikan dari laki-laki dan perempuan padahal dia mu’min, maka mereka akan masuk surga dalam keadaan dikaruniakan kepada mereka padanya dengan tidak perhitungan”.(40.40)
”Dan hai kaumku mengapa aku seru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu seru aku kepada api?”.(40.41)
”Kamu seru aku kepada mengkufuri rahasia Allah, dan menyekutukan rahasia-Nya,  apa yang aku tidak mempunyai pengetahuan dengannya, sedang aku ajak kamu kepada Al’Aziizil Ghaffar”. (40.42)
”Tidak diragukan lagi, sesungguhnya apa-apa yang kamu seru aku kepadanya, tidak ada baginya seruan di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang meliwati batas itu, mereka penghuni api”.(40.43)
”Maka kamu akan ingat apa yang aku katakan kepada kamu, dan aku serahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah melihat karakter hamba-hamba-Nya.(40.44)
Maka  Allah selamatkan dia dari kejahatan-kejahatan yang mereka atur dan teruntuklah azab yang jelek kepada keluarga Fir’aun.(40.45)
Kepada mereka diperlihatkan api pagi dan petang dan di hari berdiri sa’at, masuklah keluarga Fir’aun dalam azab yang keras.(40.46)
Dan ketika mereka akan berbantahan di api, yaitu orang-orang yang lemah akan berkata kepada mereka yang sombong, ”Sesungguhnya adalah kami pengikut-pengikut kamu, maka bisakah kamu hindarkan dari kami sebagian dari azab api?”.(40.47)
Berkata mereka yang sombong: ”Kita semua di dalamnya, sesungguhnya Allah telah jatuhkan hukuman antara hamba-hamba-Nya”.(40.48)
Dan berkata mereka yang di api, kepada penjaga-penjaga jahannam: ”Serulah Pemelihara kamu (supaya) Dia ringankan dari kami sehari dari azab”.(40.49)
Mereka berkata: ”Dan bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul kamu dengan bukti?”. Mereka jawab: ”Ya”. Mereka berkata: ”Kalau begitu berdo’alah kamu, dan tidak ada do’a orang kafir itu melainkan dalam kelupaan”.(40.50)
Sesungguhnya kami akan tolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari berdiri saksi-saksi.(40.51)
Hari yang tidak memberi manfa’at kepada orang-orang zalim alasan berlepas diri mereka, dan bagi mereka kutukan, dan bagi mereka tempat yang jelek.(40.52)
Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa pengenalan, dan kami telah wariskan Kitab itu kepada Bani Israel.(40.53)
Sebagai satu Pengenal dan satu Peringatan bagi Uulul Albab.(40.54)
Maka sabarlah, sesungguhnya janji Allah itu Lengkap, dan mintalah perlindungan bagi buah amalmu dan gerakkanlah rahasia hamdu Pemeliharamu pagi dan petang.(40.55)
Sesungguhnya mereka yang membantah dalam ayat-ayat Allah dengan tidak ada alasan yang datang pada mereka, tidak ada di shudur mereka melainkan kesombongan, yang mereka tidak akan sampai kepadanya. Maka berlindunglah kepada karakter Allah, sesungguhnya  Dia As Sami’ul-Bashir.(40.56)
Sesungguh penciptaan Langit dan Bumi, lebih menyolok dari penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.(40.57)
Dan tidak sama orang yang buta dan yang melihat dan orang yang beriman dan beramal salih dan tidak orang yang berbuat kejahatan. Sedikit sekali kamu ingat.(40.58)
Sesungguhnya Sa’at itu akan datang tidak ada keraguan padanya, tetapi kebanyakan manusia tidak percaya.(40.59)
Dan berkata Pemelihara kamu:”Serulah Aku niscaya aku kabulkan bagi kamu. Sesungguhnya mereka yang sombong dari beribadat kepada Ku akan masuk jahannam dalam keadaan terhina”.(40.60)
Allah Yang menjadikan untuk kamu malam untuk kamu berdiam padanya, dan siang penerang. Sesungguhnya Allah mempunyai kelebihan atas manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.(40.61)
Itu untuk kamu Allah Pemelihara kamu, Pencipta tiap sesuatu, tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia, maka ke mana kamu dipalingkan.(40.62)
Seperti itu dipalingkan mereka yang memang mengingkari rahasia ayat-ayat Allah.(40.63)
Allah Yang menjadikan untuk kamu Bumi Qororo (tempat bulat) dan Langit bangunan. Dan Dia bentuk kamu, maka tepat bentuk-bentuk kamu. Dan Dia beri rizki kamu dari yang baik-baik, itu untuk kamu Allah Pemelihara kamu, maka Maha Melindungi Allah Pemelihara Alam Semesta.(40.64)
Dia Yang Hidup, tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia, maka serulah Dia dengan mekhikhlashkan untuk-Nya peraturan, semua hamdu kepunyaan Allah Pemelihara Alam semesta.(40.65)
Katakanlah: ”Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu seru selain dari Allah, ketika telah datang kepada ku bukti dari Pemelihara ku, dan aku diperintah bahwa aku menyerah diri kepada Pemelihara alam Semesta.(40.66)
”Dia Yang menciptakan kamu dari Turab, kemudian dari Nuthfah, kemudian dari ’Alaqoh kemudian Dia keluarkan kamu sebagai anak kecil, kemudian supaya kamu sampai dewasa, kemudian supaya kamu jadi tua, dan sebagian dari kami diambil sebelumnya dan supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu mengerti”.(40.67)
”Dialah Yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia  tentukan satu urusan, tidak lain melainkan dia berkata kepadanya: ”Ada” maka ada.”.(40.68)
Apa tidak engkau lihat kepada orang yang membantah di dalam ayat-ayat Allah? Kemanakah mereka dipalingkan ?.(40.69)
Orang-orang yang mendustakan rahasia Kitab dan rahasia apa-apa yang kami utus dengannya rasul-rasul kami, tetapi mereka akan mengetahui.(40.70)
Ketika belenggu-belenggu di leher-leher mereka dan rantai-rantai sedang mereka digerakkan (diseret).(40.71)
Di air panas kemudian di api mereka digerakkan.(40.72)
Kemudian akan dikatakan kepada mereka:”di mana ada benda-benda yang kamu sekutukan?”.(40.73)
”dari selain Allah?” Mereka berkata: ”Mereka itu telah hilang dari kami, bahkan tidak pernah sebelum ini, kami menyeru sesuatu”. Seperti itu Allah melupakan orang-orang kafir.(40.74)
”Itu untuk kamu karena kamu gembira di bumi dengan tidak lengkap dan dengan sebab kamu sombong”.(40.75)
”Masuklah ke pintu-pintu jahannam dengan kekal padanya, maka alangkah jelek kedudukan orang yang menyombong”.(40.76)
Maka sabarlah, sesungguhnya perjanjian Allah lengkap, maka kami tunjukkan kepada mu sebagian yang dijanjikan kepada mereka atau kami ambil mu, maka kepada kamilah mereka dikembalikan .(40.77)
Dan sesungguhnya kami telah utus rasul-rasul dari sebelummu dari mereka sebagian telah kami ceritakan kepadamu, dan dari mereka sebagian belum kami ceritakan atasmu. Dan tidak bisa seorang rasul mendatangkan rahasia ayat melainkan dengan izin Allah. Maka ketika datang urusan Allah ditetapkan dengan lengkap, dan rugilah di sana orang-orang yang hendak membatalkan.(40.78)
Allah yang menjadikan untuk kamu binatang ternak sebagai kendaraan, sebagian darinya. Dan sebagian darinya kamu makan.(40.79)
Dan untuk kamu padanya beberapa manfa’at dan untuk kamu mencapai atasnya hajat dalam shudur kamu atasnya dan atas benda apung kamu dikendarakan. (40.80)
Dan Dia tunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya, maka yang mana ayat Allah yang kamu hendak ingkari ?.(40.81)
Maka apakah belum mereka berjalan di bumi?, lalu melihat bagaiman ada akibat pada orang-orang yang dari sebelum mereka, adalah kebanyakan dari mereka sangat kuat dan bekas-bekas di bumi, tetapi apa yang mereka usahakan tidak berguna untuk mereka .(40.82)
Yaitu ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka,  dengan bukti, mereka menyombong dengan ilmu di sisi mereka, tetapi mereka dikepung oleh apa yang mereka perolok-olokkan.(40.83)
Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Allah saja, dan kami kufur kepada apa-apa yang kami sekutukan dengan-Nya”.(40.84)
Tetapi tidaklah iman mereka memberi manfa’at untuk mereka, ketika mereka melihat azab kami. Peragaan Allah yang telah berlaku pada hamba-hamba-Nya dan rugilah di sana orang-orang yang kafir.(40.85)


Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:
sedang aku ajak kamu kepada ’Aziizil Ghaffar”. (40.42)

Ketika belenggu-belenggu di leher-leher mereka dan rantai-rantai sedang mereka digerakkan (diseret).(40.71)
Di air panas kemudian di api mereka digerakkan.(40.72)


Komentar

Daftar Isi