3.Surat Ali-’Imran


3.Surat Ali-’Imran
(Keluarga ’Imran)
Surat ke-3, 200 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(3.0)
{Alif, Lam,Mim}.(3.1)
Allah, tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Hayyul-Qoyyum.(3.2)
Dia turunkan atas mu Tulisan dengan karakter Yang Lengkap mengoreksi untuk apa yang di hadapannya, dan Dia turunkan Taurat dan Injil.(3.3)

dari sebelumnya, sebagai pengenal untuk manusia. Dan Dia turunkan Pembeda. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang sangat, dan Allah Penakluk Yang Mempunyai balasan (’Aziizun-dzuntiqoom).(3.4)
Sesungguhnya Allah, tidak tersembunyi atasnya sesuatu di Bumi dan tidak di Langit.(3.5)
Dia Yang Membentuk kamu di dalam tempat-tempat yang teliti sebagaimana yang Dia kehendaki, tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Al-’Aziizul-Hakiim.(3.6)
Dia Yang menurunkan atas mu Tulisan, darinya ayat-ayat yang dapat diputuskan, mereka ibu Tulisan. Dan yang lain yang bersamaan. Maka adapun orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ziighun maka mereka mengikuti yang bersamaan darinya untuk membuat ujian dan hendak mentakwilkannya. Dan tidak mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang yang rosikhuu dalam ilmu mengatakan:”Kami mempercayai karakternya, setiap dari sisi Rabb kami”. Dan tidak mengingat melainkan Uulul Albaab.(3.7)
Rabb kami, jangan Engkau gelincirkan qalbu-qalbu kami setelah Engkau beri pengenalan kepada kami, dan berilah kami dari sisi Mu pengaturan, sesungguhnya Engkau Al-Wahhaab”.(3.8)
Rabb kami, sesungguhnya Engkau Pengumpul manusia untuk hari yang tidak ada keraguan padanya”, Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.(3.9)
Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, harta-harta mereka dan anak-anak mereka, tidak akan dapat melepaskan mereka daripada (hukuman) Allah sedikit pun dan itulah mereka, mereka bakaran api.(3.10)
Seperti halnya keluarga Fir’aun dan orang-orang yang dari sebelum mereka, mereka mendustakan karakter ayat-ayat kami, maka Allah siksa mereka dengan dosa-dosa mereka, dan Allah keras pembalasan-Nya.(3.11)
Katakanlah kepada orang-orang kafir: ”Kamu akan dikalahkan dan akan dikumpulkan ke jahannam dan sejelek-jelek tempat terbuai”.(3.12)
Sungguh adalah bagi kamu satu ayat di dalam dua golongan yang bertemu, segolongan berperang di jalan Allah dan yang lain kafir, memandang golongan dengan penglihatan mata biasa, (kelihatan) dua kali banyak dari (golongan) mereka, karena Allah meneguhkan dengan pertolongan-Nya siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya di dalam itu ada pelajaran untuk orang yang mempunyai pemandangan.(3.13)
Telah dihiasi untuk manusia cinta kepada syahwat dari wanita-wanita dan anak-anak dan emas dan perak yang berpikul-pikul dan kuda-kuda yang bagus-bagus dan binatang ternak dan sawah ladang. Itu perlengkapan hidup dunia. Dan Allah di sisi-Nya tempat kembali yang tepat.(3.14)
Katakanlah: ”Maukah aku kabarkan kepada kamu apa yang lebih baik dari itu untuk kamu, untuk orang yang berbakti di sisi Rabb mereka, surga-surga bergerak dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal padanya dan jodoh-jodoh yang bersih dan kesukaan dari Allah, dan Allah Melihat karakter hamba-hamba-Nya.(3.15)
Orang-orang yang berkata: ”Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunkanlah dosa-dosa kami dan hindarilah kami dari azab api”.(3.16)
Orang-orang yang sabar dan yang benar dan yang sungguh-sungguh dan yang berinfaq dan yang meminta ampun di waktu-waktu malam.(3.17)
Kesaksian Allah, sesungguhnya Dia, tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia, Yang Berdiri dengan Keadailan, dan malaikaat dan orang yang diberi ilmu  (juga menyaksikan) tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Al-’Aziizul-Hakiim.(3.18)
Sesungguhnya peraturan di sisi Allah hanyalah Islam, tetapi orang yang diberi Kitab tidak berselisih melainkan dari setelah apa yang datang kepada mereka Ilmu karena ketamakan antara mereka. Dan siapa mengkufuri karakter ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisaab.(3.19)
Maka jika mereka membantahmu, maka katakanlah: ”Aku telah serahkan wajahku kepada Allah dan orang yang mengikuti ku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang ummi: ”Sudahkah kamu masuk Islam?”. Maka jika mereka telah masuk Islam, maka sesungguhnya mereka mendapat pengenalan, dan jika mereka berpaling, maka tidak sesungguhnya atas mu melainkan menyampaikan, dan Allah Melihat karakter hamba-hamba-Nya.(3.20)
Sesungguhnya mereka yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi dengan tidak lengkap dan membunuh orang yang menyuruh berbuat keadilan dari manusia, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih.(3.21)
Itulah mereka orang yang gugur amalan mereka di dunia dan akhirat, dan tidak ada bagi mereka dari pertolongan.(3.22)
Apa tidak engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab?.Diseru mereka kepada Kitab Allah untuk memutus antara mereka, kemudian berpaling sebagian dari mereka, dan mereka membelakangi.(3.23)
Itu karakter sesungguhnya mereka, mereka berkata: ”Kami tidak akan disentuh api melainkan hari-hari yang berbilang”, karena mereka telah ditipu dalam peraturan mereka yang mereka ada-adakan sendiri.(3.24)
Maka bagaimana ketika kami kumpulkan mereka untuk hari yang tidak ada keraguan padanya dan disempurnakan tiap diri apa yang ia telah usahakan dan mereka tidak dianiaya.(3.25)
Katakanlah: ” Allahhumma Yang mempunyai Kerajaan, Engkau beri Kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut Kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki, di tangan-Mu kebaikan, sesungguhnya Engkau atas tiap sesuatu Berkuasa”.(3.26)
”Engkau masukkan malam dalam siang dan Engkau masukkan siang dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rizki kepada siapa yang Engkau kehendaki dengan tidak berhitung”.(3.27)
Jangan Mu’min mengambil orang kafir sebagai pengurus, dari selain orang mu’min. Maka siapa berbuat itu, maka tidak ia (dapat penjagaan ) dari Allah dalam sesuatu. Tetapi hendaklah kamu menjaga (diri) dari mereka (dengan) satu penjagaan (yang benar), dan Allah ancam kamu (dengan siksaan dari) diri-Nya, dan kepada Allah tempat datang (kamu).(3.28)
Katakanlah: ”Jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam shudur kamu atau kamu nyatakan dia, diketahui dia oleh Allah dan Dia mengetahui apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di bumi dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa”.(3.29)
Hari yang tiap diri dapati apa yang ia telah kerjakan dari kebaikan tersedia dan apa amalan dari kejelekan, ia mau kalau sesungguhnya antara dia dan antaranya satu masa yang jauh, dan Allah ancam kamu dengan Diri-Nya, dan Allah Pemapah kepada karakter hamba-hamba-Nya.(3.30)
Katakanlah:”Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu dan Dia ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu dan Allah Ghafuurur Rahiim.(3.31)
Katakanlah: ”Hendaklah kamu patuh kepada Allah dan Rasul. Maka jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak cinta kepada Kafirin.(3.32)
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas alam semesta.(3.33)
Generasi sebagiannya dari sebagian, dan Allah Samii’un ’Aliim.(3.34)
Ketika berkata perempuan ’Imran:”Rabbi, sesungguhnya aku nazarkan kepada Mu apa yang di dalam perutku muharraraa, maka terimalah dari ku, sesungguhnya Engkau, Engkau Samii’un ’Aliim.(3.35)
Maka ketika ia letakkan dia ia berkata: ”Rabbi, sesungguhnya aku meletakkan dia perempuan”. Dan Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ia letakkan, dan tidaklah laki-laki seperti perempuan. ”dan aku namakan  dia Maryam, dan aku lindungkan dia kepada karakter Mu dan keturunannya dari setan yang dirajam”.(3.36)
Maka Pemeliharanya telah terima dia dengan pengabulan yang baik. Dan Dia tumbuhkan dia dengan tumbuh yang baik . Dan membelenggunya Zakariyya. Tiap Zakaria masuk atasnya di Gedung, ia dapati di sisinya  Pemberian (Rizki). Ia berkata: ”Hai Maryam, dari mana engkau dapat ini?”. Ia berkata: ”Ia dari sisi Allah, sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung”(3.37)
Di waktu itulah Zakariya berdo’a kepada Rabbnya, katanya:”Rabbi, berilah aku dari sisi Mu generasi yang baik sesungguhnya Engkau Samii’ul Du’aa’.(3.38)
Sesudah itu malaikat menyeru dia, dan dia sedang berdiri sholat di dalam Gedung: ”Sesungguhnya Allah menggembirakan mu dengan Yahya yang membetulkan kalimat dari Allah dan akan jadi Said (ketua) dan akan terpelihara dan akan jadi seorang Nabi dari orang yang shaleh”.(3.39)
Ia berkata: “Rabbi, bagaimana aku dapat seorang anak-laki-laki padahal aku telah sampai umur menyolok dan perempuanku mandul?” Dia berkata: ”Seperti itu Allah berbuat apa yang Dia kehendaki”.(3.40)
Ia berkata: ”Rabbi jadikan untukku kode” Dia berkata: ”Kode untuk mu ialah engkau tidak bisa berkata-kata kepada manusia selama tiga hari, melainkan dengan isyarat, dan ingatlah Rabb mu banyak-banyak, dan bergeraklah pagi dan petang”.(3.41)
Dan ketika berkata malaikat: ”Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah pilih mu dan bersihkan mu dan pilih mu atas wanita-wanita Alam Semesta”.(3.42)
Hai Maryam  patuhlah kepada Rabb mu dan sujud dan ruku’ lah bersama orang-orang yang ruku’”.(3.43)
Itu sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu, dan tidak engkau di sisi mereka ketika mereka berundi siapakah dari mereka yang membelenggu Maryam, dan tidak engkau di sisi mereka ketika mereka berbantahan.(3.44)
Ketika Malaikat berkata: ”Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan mu dengan Kalimat dari-Nya, namanya Al-Masih, ’Isa ibnu Maryam, yang berjuang di dunia dan akhirat, dan seorang dari mereka yang didekatkan”.(3.45)
”Dan ia akan berkata-kata kepada manusia di buaian (Mahdi) dan di masa tua dan ia dari sholihin”.(3.46)

Ia berkata: ”Rabbi, bagaimana aku dapat anak, padahal  aku belum disentuh Makhluk Cerdas”. Ia berkata: ”Seperti itu Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, ketika Dia tentukan urusan, maka hanya Dia katakan kepadanya: ”Ada”,  maka dia ada”.(3.47)
Dan Dia akan ajar dia Menulis dan Hikmah  dan Taurat dan Injil.(3.48)
Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, : “Sesungguhnya aku  datangkan kepada kamu rahasia ayat, dari Rabb kamu, sesungguhnya aku ciptakan untuk kamu dari tanah liat (Thiin) seperti bentuk burung, maka aku tiup padanya, maka adalah burung dengan izin Allah. Dan aku bisa menyembuhkan orang yang buta dan yang sopak dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, dan aku bisa kabarkan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah-rumah kamu. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kamu jika kamu orang yang beriman”.(3.49)
“Dan mengoreksi untuk apa yang di hadapan ku dari Taurat, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian yang diharamkan atas kamu, dan aku datangkan karakter ayat-ayat dari Rabb kamu, maka berbaktilah kepada Allah, dan patuhlah kepada ku” .(3.50)
“Sesungguhnya Allah Rabb ku dan Rabb kamu, maka sembahlah Dia, ini jalan yang lurus”.(3.51)
Ketika ‘Isa merasa akan (terbit) kekufuran dari mereka, ia berkata: ”Siapa penolong-penolong ku kepada Allah?”. Maka berkata Hawariyun: “Kami penolong-penolong Allah, kami mengimani karakter Allah, dan saksikanlah karakter sesungguhnya kami orang yang menyerah diri”.(3.52)
Rabb kami, kami telah mengimani karakter apa-apa yang Engkau telah turunkan, dan kami telah turut Rasul, maka tulislah kami bersama orang yang menyaksikan”.(3.53)
Dan mereka bikin tipu daya, dan Allah bikin tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya.(3.54)
Dan ketika Allah berkata: ”Hai ’Isa, sesungguhnya Aku akan ambil mu dan angkat mu kepada Ku dan membersihkan mu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir kepada hari qiyyamah, kemudian kepada Ku tempat kembali kamu, maka nanti Aku beri keputusan antara kamu dalam apa yang kamu perselisihkan padanya”.(3.55)
Maka adapun  mereka yang kufur, Aku akan siksa mereka satu siksaan yang sangat di dunia dan di akhirat.(3.56)


Dan adapun mereka yang beriman, dan beramal shaleh, maka Dia sempurnakan bagi mereka ganjaran mereka, dan Allah tidak cinta kepada orang yang zalim.(3.57)
Itu kami bacakan dia atas mu dari sebagian ayat-ayat dan peringatan yang bijaksana.(3.58)
Sesungguhnya perumpamaan ’Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam, Dia ciptakan dia dari tanah, kemudian Dia katakan kepadanya ”Ada”, maka ia ada.(3.59)
Yang Lengkap dari Rabb mu, maka jangan engkau dari orang-orang yang ragu.(3.60)
Maka siapa yang membantah mu padanya, dari setelah datang kepada mu dari ilmu, maka katakanlah: ”Marilah kita ajak anak-anak kami dan anak-anak kamu dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu dan kaum kami dan kaum kamu kemudian kita berdo’a dan kita jadikan kutukan Allah atas orang-orang yang berdusta”.(3.61)
Sesungguhnya ini sungguh dia Kisah Yang Lengkap, dan tidak ada dari Yang Dita’ati, melainkan Allah, dan sesungguhnya Allah sungguh Dia Al-’Aziizul-Hakiim.(3.62)
Maka jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah mengetahui karakter orang yang fasik.(3.63)
Katakanlah: ”Hai Ahli Kitab, marilah kepada kalimat yang adil antara kami dan kamu, yaitu jangan kita menyembah selain Allah, dan jangan kita menyekutukan sesuatu dengan Dia, dan jangan sebagian dari kita jadikan sebagian sebagai tuhan-tuhan (Arbaab) selain dari Allah”. Jika mereka berpaling, hendaklah kamu berkata: ”Saksikanlah, bahwa sesungguhnya kami orang yang menyerah diri”.(3.64)
Hai ahli kitab, mengapakah kamu berbantah-bantah dalam Ibrahim, padahal tidak diturunkan Taurat  dan Injil melainkan dari sesudahnya, apakah kamu tidak mengerti ?.(3.65)
Ingatlah, kamu ini orang-orang yang pernah berbantahan di tentang urusan yang kamu ada mempunyai pengetahuan padanya, tetapi mengapa kamu berbantahan di tentang urusan yang kamu tidak mempunyai pengetahuan padanya ?. Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui.(3.66)
Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak seorang Nasrani, tetapi ia seorang Muslim yang tulus, dan tidak ia dari musyrikin.(3.67)
Sesungguhnya manusia yang paling hampir kepada karakter Ibrahim ialah orang yang mengikutinya dan Nabi ini  dan orang yang beriman, dan Allah Pengurus orang-orang yang beriman.(3.68)
Segolongan dari ahli Kitab suka hendak melupakan kamu, padahal tidak mereka melupakan melainkan diri-diri mereka tetapi mereka tidak sadar.(3.69)
Hai ahli Kitab, mengapakah kamu kufuri karakter ayat-ayat Allah padahal kamu menyaksikan ?.(3.70)
Hai ahli Kitab, mengapa kamu samarkan yang Lengkap dengan yang Bathil, dan kamu sembunyikan yang lengkap, padahal kamu mengetahui?.(3.71)
Dan berkata segolongan dari ahli kitab: “Imanilah karakter yang diturunkan atas orang yang beriman itu pada siang hari dan kufur di akhir (hari)nya agar kamu kembali.(3.72)
”Dan jangan kamu percaya melainkan untuk siapa yang mengikuti peraturan kamu”. Katakan:”Sesungguhnya Pengenalan Allah itu ialah Pengenalan”, ”Bahwa akan diberi kepada siapa sebagaimana pemberian yang diberikan kepada kamu atau (akan ada siapa-siapa) menggugat kamu di sisi Rabb kamu”. Katakanlah: ”Sesungguhnya Fadhlu di tangan Allah, Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Waasi’un ’Aliim.(3.73)
”Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai Fadhlu yang panjang”.(3.74)
Dan sebagian dari ahli Kitab ada orang yang kalau engkau percayai dia satu pikul, ia akan tunaikan dia kepada mu, dan sebagian dari mereka ada orang yang jika engkau percayai dia satu dinar, tidak akan tunaikan dia kepada mu, kecuali jika  engkau tetap menuntut kepadanya. Itu karakter sesungguhnya mereka berkata: ”Tidak ada dosa atas kita dalam (memakan hak) orang buta huruf itu”, dan mereka berkata dusta atas Allah padahal mereka tahu.(3.75)
Bahkan siapa sempurnakan janjinya dan berbakti, maka sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbakti.(3.76)
Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan perjanjian Allah dan iman mereka dengan harga yang sedikit, itulah mereka, tidak ada bagian bagi mereka di akhirat dan Allah tidak berkata-kata kepada mereka dan tidak memperhatikan mereka dan tidak mensucikan mereka pada hari qiyaamah, dan bagi mereka azab yang pedih.(3.77)
Dan sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar lidah dalam Kitab, supaya kamu mengira dia sebagian dari kitab, padahal bukan dia sebagian dari kitab. Dan mereka berkata: ”Dia dari sisi Allah”, padahal bukan dia dari sisi Allah. Dan mereka berkata dusta atas Allah, padahal mereka mengetahui. .(3.78)
Tidak bisa jadi seorang Makhluk Cerdas yang Allah beri kepadanya Kitab dan Hukum dan Kenabian, kemudian ia berkata kepada Manusia:”Jadilah hamba-hamba ku dari selain Allah”, tetapi ia berkata: ”Jadilah orang yang bersandar kepada Rabb (semata-mata) dengan sebab kamu mengajar kitab dan dengan sebab kamu membacanya”.(3.79)
Dan tidak ia menyuruh kamu menganggap malaikat-malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan (Arbaab). Apakah (bisa jadi) ia menyuruh kamu kufur sesudah kamu (jadi) Muslimin ?.(3.80)
Dan ketika Allah adakan perjanjian kepada Nabi-Nabi: ”Jika datang kepada kamu Kitab, dan Hikmah, kemudian datang kepada kamu seorang rasul yang mengoreksi untuk apa yang ada bersama kamu, maka hendaklah kamu mengimani karakternya dan menolongnya”. Dia berkata: ”Sudahkah kamu sanggupi ? dan kamu terima perjanjian-Ku atas itu?”. Mereka katakan: ”Kami telah sanggup”(telah beriqrar).Dia berkata:”Maka saksikanlah, dan Aku bersama kamu dari Yang menyaksikan”.(3.81)
Maka siapa berpaling setelah itu, maka itulah mereka, mereka orang-orang fasik.(3.82)
Apa yang lain dari peraturan Allah yang mereka cari, padahal kepada-Nya telah Islam siapa-siapa yang di langit dan bumi dengan suka dan terpaksa, dan kepada-Nya mereka akan dikembalikan.(3.83)
Katakanlah: ”Kami telah mengimani karakter Allah, dan apa yang diturunkan atas kami, dan apa yang diturunkan atas Ibrahim, dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub dan Asbath dan apa yang diberikan kepada Musa dan ’Isa dan nabi-nabi dari Rabb mereka.Tidak kami bedakan antara seorang dari mereka, dan kami kepada-Nya menyerah diri”.(3.84)
Dan siapa mencari selain Islam sebagai Peraturan, maka tidak diterima darinya, dan dia di akhirat dari orang yang rugi.(3.85)
Bagaimana Allah akan beri pengenalan kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan telah bersaksi bahwa Rasul itu Lengkap, dan telah datang kepada mereka Bukti, dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.(3.86)
Itulah mereka, balasan mereka bahwa atas mereka kutukan Allah, dan malaikat dan manusia semuanya.(3.87)
Mereka kekal padanya tidak akan diringankan dari mereka azab dan tidak mereka akan diberi tempo.(3.88)
Kecuali mereka yang bertobat dari setelah itu dan berbuat kebaikan, maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(3.89)
Sesungguhnya mereka yang kufur setelah iman mereka, kemudian bertambah kekufuran mereka, tidak akan diterima tobat mereka, dan itulah mereka, mereka orang-orang yang lupa.(3.90)

Sesungguhnya mereka yang kufur lalu mati, padahal mereka tetap kufur, tidak diterima dari seorang dari mereka emas sepenuh bumi, walau ia hendak menebus dirinya dengan itu, itulah mereka akan mendapat azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapat penolong-penolong.(3.91)

JUZ’ 4
Kamu tidak akan mendapat kebaikan hingga kamu menginfaqkan apa yang kamu cintai, dan apa yang kamu infaqkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah mengetahui karakternya.(3.92)
Tiap makanan dulunya halal untuk Bani Israel, kecuali apa yang diharamkan Israel (sendiri) atas dirinya dari sebelum diturunkan Taurat. Katakan: ”Kalau begitu datangkanlah Taurat dan  baca dia jika kamu orang-orang yang benar”.(3.93)
Oleh sebab itu siapa berdusta atas Allah, dari sesudah itu, maka itulah mereka, mereka orang-orang yang zalim.(3.94)
Katakan:”Benar Allah, maka ikutilah ajaran Ibrahim setulusnya, dan tidak dia dari musyrikin”.(3.95)
Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia ialah yang di Bakkah Mubarokah itu dan Pengenal untuk Alam Semesta.(3.96)
Padanya ada ayat-ayat Bukti yaitu Maqom Ibrahim, dan siapa memasukinya adalah ia dalam keamanan. Dan bagi Allah atas manusia untuk menemui rumah itu siapa yang sanggup kepadanya berjalan. Dan siapa kufur, maka sesungguhnya Allah Kaya dari Alam Semesta.(3.97)
Katakan: ”Hai ahli kitab, mengapa kamu mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah, padahal Allah menyaksikan atas apa yang kamu kerjakan”.(3.98)
Katakan: ”Hai ahli Kitab, mengapa kamu memalingkan dari jalan Allah, siapa yang beriman dengan maksud hendak menunjukkan bahwa jalan Allah itu bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan”.(3.99)
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu ta’ati sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, mereka kembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman.(3.100)
Dan bagaimana kamu kufur, padahal ada dibacakan atas kamu ayat-ayat Allah dan pada kamu ada rasul-Nya. Dan siapa berpegang dengan karakter Allah, maka sungguh Dia kenalkan dia kepada jalan yang lurus.(3.101)
(12)Hai orang-orang yang beriman, berbaktilah kepada Allah dengan selengkap-lengkap kebaktiannya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri.(3.102)
Dan berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah, dan jangan kamu berpisah-pisah.Dan ingatlah jasa Allah atas kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, lalu Dia jinakkan antara qalbu-qalbu kamu, lantas dengan jasa-Nya kamu menjadi bersaudara, padahal dulunya kamu atas pinggir dari api, maka Dia selamatkan kamu darinya. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat pengenalan.(3.103)
Dan hendaklah ada di antara kamu satu ummat yang menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada karakter ma’ruf  mencegah dari kemungkaran, dan itulah mereka, mereka orang yang mendapat kejayaan.(3.104)
Dan jangan kamu menjadi seperti orang yang telah terpisah-pisah dan berselisihan dari setelah apa yang datang kepada mereka pembuktian, dan itulah mereka, bagi mereka azab yang panjang.(3.105)
Di hari yang akan putih beberapa wajah dan akan hitam beberapa wajah. Adapun orang yang hitam wajah mereka, (dikatakan): ”Bukankah kamu telah kufur setelah kamu beriman, maka rasakanlah azab sebab kamu telah kufur”.(3.106)
Dan adapun orang yang putih wajah mereka, akan berdiam di dalam pengaturan Allah, mereka padanya akan kekal.(3.107)
Itu ayat-ayat Allah, kami bacakan dia atas mu dengan Lengkap, dan tidak Allah menghendaki kezaliman untuk Alam Semesta.(3.108)
Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan.(3.109)
Adalah kamu sebaik-baik ummat yang dikeluarkan untuk manusia, kamu memerintahkan karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan kamu mengimani karakter Allah. Dan kalau beriman ahli kitab, niscaya baik untuk mereka, tetapi sebagian dari mereka beriman dan kebanyakan dari mereka orang-orang fasik.(3.110)
Mereka tidak dapat membahayakan kamu kecuali menyakitkan (sedikit), dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan hadapkan belakang-belakang mereka kepada kamu, kemudian mereka tidak akan dimenangkan.(3.111)
Dikenakan atas mereka kehinaan di mana saja mereka ada, kecuali (kalau mereka berpegang) dengan tali dari Allah dan tali dari manusia. Dan pantaslah mereka dapat kemarahan dari Allah dan dikenakan atas mereka kerendahan. Itu karakter sesungguhnya mereka adalah mengkufuri karakter ayat-ayat Allah dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak yang lengkap. Itu lantaran mereka durhaka dan adalah mereka meliwati batas.(3.112)
Mereka itu tidak sama, dari antara ahli kitab ada golongan yang lurus yang membaca ayat-ayat Allah di waktu-waktu malam, dan mereka bersujud.(3.113)
Mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir dan menyuruh karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itulah mereka dari orang yang sholeh.(3.114)
Dan apa-apa yang kamu kerjakan dari kebaikan,  tidak dihilangkan dia. Dan Allah mengetahui karakter orang yang berbakti.(3.115)
Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu tidak dapat menolak dari mereka harta-harta mereka dan anak-anak mereka dari Allah sesuatu, dan itulah mereka penghuni api, mereka padanya akan kekal.(3.116)
Perumpamaan apa-apa yang mereka infaqkan di kehidupan dunia ini,  seperti perumpamaan angin yang padanya dingin yang keras mengenai tanaman kaum yang menzalimi diri-diri mereka, lalu membinasakannya, dan tidak Allah menganiaya mereka, tetapi mereka menganiaya diri-diri mereka.(3.117)
(13)Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil sahabat karib  dari selain kamu, mereka tidak putus-putusnya menarik kecelakaan atas kamu, mereka suka apa-apa yang menyusahkan kamu, sesungguhnya kebencian telah terbit dari mulut-mulut mereka, tetapi apa yang disembunyikan di dalam shudur mereka lebih menyolok. Kami telah buktikan untuk kamu ayat-ayat agar kamu mengerti.(3.118)
Kamu ini orang yang cinta kepada mereka, padahal mereka tidak cinta kepada kamu. Dan kamu mengimani rahasia Kitab itu setiapnya. Dan apabila mereka bertemu kamu mereka berkata: ”Kami telah beriman”. Tetapi apabila mereka berpisah (dari kamu) mereka menggigit jari lantaran geram bercampur benci kepada kamu. Katakan: ”Matilah dengan kegeraman kamu yang bercampur kebencian itu”.Sesungguhnya Allah mengetahui karakter yang dimiliki shudur.(3.119)
Jika kebaikan mengenai kamu mereka susah, dan jika bahaya menyentuh kamu mereka suka. Dan jika kamu sabar dan berbakti, maka tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah Pengepung karakter apa-apa yang mereka lakukan.(3.120)
Dan ketika engkau keluar pagi-pagi dari rumah ahli mu untuk menetapkan bagi mu’minin tempat kedudukan mereka untuk berperang, dan Allah Samii’un ’Aliim.(3.121)
Ketika dua golongan dari kamu hendak jadi lemah, tetapi Allah jadi Pengurus mereka, dan atas Allah hendaknya bertawakal Mu’minin.(3.122)
Dan sesungguhnya Allah telah tolong kamu di Badar, padahal kamu sedikit, maka tekunilah Allah agar kamu bersyukur.(3.123)
Ketika engkau katakan kepada Mu’minin: ”Tidakkah cukup bagi kamu bahwa Rabb kamu gandakan kamu dengan 3000 dari malaikat yang diturunkan?”.(3.124)
Bahkan jika kamu sabar dan berbakti, walau mereka itu datang kepada kamu dengan segera sekarang ini juga, Rabb kamu gandakan kamu dengan 5000 malaikat yang menyerbu.(3.125)
Dan tidak Allah menjadikannya melainkan kegembiraan untuk kamu dan untuk mententramkan qalbu-qalbu kamu dengan karakternya. Dan tidak pertolongan itu melainkan dari sisi Allah Al-’Aziizul Hakiim.(3.126)
Karena Dia hendak binasakan sebagian daripada orang-orang yang kufur atau mendukacitakan mereka, supaya mereka kembali dengan hampa.(3.127)
Tidak bagi mu dari urusan sesuatu, apakah Dia beri tobat mereka atau Dia azab mereka, maka sesungguhnya mereka orang yang zhalim.(3.128)
Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi Dia ampuni untuk siapa yang Dia kehendaki, dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Ghafuurur-Rahiim.(3.129)
(14)Hai orang-orang yang beriman !, jangan kamu makan riba berlipat-lipat dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kejayaan.(3.130)
Dan tekunilah api yang dijanjikan untuk orang-orang kafir.(3.131)
Patuhilah Allah dan Rasul agar kamu mendapat pengaturan.(3.132)

Dan berlomba-lombalah kepada Pengembalian dari Rabb kamu dan Surga luasnya (seluas) langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang yang berbakti.(3.133)
Mereka yang berinfaq dalam kemudahan dan kesusahan dan menahan amarah dan memaafkan dari (kesalahan) manusia, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kesetiaan.(3.134)
Dan mereka yang apabila telah berbuat kejelekan atau menzalimi diri mereka, mereka ingat Allah dan minta diampunkan untuk dosa-dosa mereka. Dan bukankah tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka tidak berkekalan atas apa yang mereka kerjakan dan mereka tahu.(3.135)

Itulah mereka, balasan mereka keampunan dari Rabb mereka, dan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal padanya, dan sebagai upah jasa orang yang beramal.(3.136)
Madinah, 27-4-2012,Catatan kecil:
Pada data 3.136 ini dikamuskan kata ni’ma = jasa
Dan upah jasa orang-orang yang beramal
(3.136)

Sesungguhnya telah lalu dahulu dari kamu beberapa contoh-contoh lantaran itu hendaklah kamu berjalan di bumi dan lihat bagaimana ada akibat mereka yang mendustakan.(3.137)
(Alquran) Ini satu Bukti untuk manusia dan Pengenalan dan Nasehat untuk orang yang berbakti.(3.138)
Dan jangan kamu lemah  dan jangan kamu berdukacita , karena kamulah orang (yang paling tahu hal) yang rinci, jika kamu percaya.(3.139)
Jika kamu disentuh Luka, maka kaum itu pun disentuh luka seperti itu. Dan itulah hari-hari yang kami edarkan dia antara manusia, dan karena Allah hendak mengetahui orang-orang yang beriman dan mengambil dari mereka sebagai saksi. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim.(3.140)
Dan karena Allah hendak menyaring mereka yang beriman dan hendak menghapus kafirin.(3.141)
Apakah kamu sangka bahwa kamu akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui mereka yang bekerja keras dari kamu dan belum mengetahui orang yang sabar.(3.142)
Dan sesungguhnya kamu pernah harap mati sebelum kamu menghadapinya, maka sesungguhnya (sekarang) kamu telah ketahui dan kamu sedang melihat.(3.143)
Dan Muhammad itu tidak lain melainkan seorang Rasul yang telah berlalu dari sebelumnya rasul-rasul. Apakah jika ia mati atau terbunuh, kamu berpaling atas tumit-tumit kamu ?. Dan siapa berpaling atas tumit-tumitnya, maka tidak mereka menyusahkan Allah sedikitpun. Dan Allah akan balas mereka yang berterima kasih.(3.144)
Dan tidak ada satupun diri akan mati melainkan dengan izin Allah. Tulisan yang telah ditentukan temponya. Siapa yang menghendaki Tsawaabu dunia, kami akan beri dia darinya. Dan siapa menghendaki tsawaabu Akhirat, kami beri dia darinya. Dan kami akan balas orang yang bersyukur.(3.145)
Dan betapa banyak Nabi yang berperang, bersamanya beberapa banyak Ribbiyun tetapi mereka tidak merasa lemah lantaran  kena bahaya di jalan Allah, dan mereka tidak jadi lesu dan mereka tidak mundur, dan Allah cinta kepada orang yang sabar.(3.146)
Dan tidak ada ucapan mereka melainkan perkataan: ”Rabb kami ampunkanlah dosa-dosa kami dan perliwatan batas kami dalam urusan kami dan tetapkanlah kaki kami dan tolonglah kami atas kaum kafirin”.(3.147)
Maka Allah beri kepada mereka tsawaabu dunia dan kebaikan tsawaabu akhirat. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kesetiaan.(3.148)

(15)Hai orang-orang yang beriman, jika kamu ta’at kepada mereka yang kafir, niscaya mereka kembalikan kamu atas tumit-tumit kamu, maka kamu akan berpaling dalam keadaan rugi.(3.149)
Bahkan Allah Pengurus kamu dan sebaik-baik Penolong.(3.150)
Nanti Kami akan lemparkan  ke dalam qalbu-qalbu orang-orang yang kafir ketakutan, karena mereka menyekutukan karakter Allah yang Dia tidak turunkan karakternya sebagai Alasan, dan tempat kembali mereka api sejelek-jelek kedudukan orang-orang yang zalim.(3.151)
Dan sesungguhnya Allah telah tunaikan perjanjian-Nya kepada kamu ketika kamu bunuh mereka sungguh-sungguh dengan izin Allah, hingga apabila kamu jadi lemah dan kamu berbantahan di dalam urusan itu, dan kamu tidak ta’at sesudah Dia tunjukkan kepada kamu apa yang kamu sukai, sebagian dari kamu mau kepada dunia dan sebagian dari kamu mau kepada akhirat. Kemudian Dia palingkan  kamu daripada mereka, untuk memberi percobaan kepada kamu, tetapi sesungguhnya Dia telah ampunkan kamu karena Allah mempunyai kelebihan atas mu’minin.(3.152)
(ingatlah) ketika kamu lari dan kamu tidak berpaling atas seorangpun, dan rasul memanggil kamu dari belakang kamu, lalu Dia kenakan kepada kamu satu kesusahan agar kamu tidak berdukacita atas apa yang telah luput dari kamu dan tidak apa yang telah mengenai kamu, dan Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(3.153)
Kemudian Dia turunkan atas kamu dari sesudah kesusahan keamanan, yaitu mengantuk yang mengenai segolongan dari kamu, dan segolongan sungguh telah pentingkan diri mereka, mereka menyangka-nyangka kepada Karakter Allah dengan tidak lengkap dengan sangkaan jahiliah, mereka berkata:”Bukankah kita tidak berkuasa sedikitpun tentang urusan itu?”.Katakanlah:”Sesungguhnya urusan setiapnya kepunyaan Allah”. Mereka sembunyikan di dalam diri mereka apa yang tidak mereka sebut kepada mu, mereka berkata:”Kalau kita ada berfikir di urusan itu tentu tidak terbunuh di sini”. Katakanlah: ”Walau kamu tinggal tetap di rumah-rumah kamu, niscaya keluar orang-orang yang telah ditakdirkan akan terbunuh itu ke tempat-tempat mati mereka. Tetapi Allah hendak menguji apa yang di dalam shudur kamu dan Dia hendak saring apa-apa yang ada dalam Qalbu-qalbu kamu, dan Allah mengetahui karakter yang dimiliki shudur.(3.154)
Sesungguhnya orang-orang yang telah berpaling dari antara kamu pada hari pertemuan dua tentara itu, tidak lain melainkan mereka digelincirkan oleh setan dengan sebab sebagian dari apa yang mereka telah kerjakan, tetapi sesungguhnya Allah telah ampunkan dari mereka, sesungguhnya Allah Ghafuurun Haliim.(3.155)
(16) Hai orang-orang yang beriman ! jangan kamu jadi seperti mereka yang kafir dan berkata tentang saudara-saudara mereka apabila (saudara-saudara) mereka itu berpelayaran di bumi atau jadi tentara: ”Kalau mereka tinggal bersama kita, tentu mereka tidak mati dan tidak terbunuh”. Itu untuk Allah jadikan satu dukacita di qalbu mereka dan Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(3.156)

Dan sesungguhnya jika kamu terbunuh di jalan Allah atau kamu mati, maka keampunan dari Allah dan pengaturan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(3.157)
Dan sesungguhnya jika kamu mati atau terbunuh, maka kepada Allah akan dikumpulkan kamu.(3.158)
Maka dengan pengaturan dari Allah engkau berlaku lembut kepada mereka, dan kalau engkau kasar keras Qalbu, niscaya mereka berpecah dari sekitar mu, maka maafkan dari mereka dan mintakan ampun untuk mereka, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan itu. Maka apabila engkau telah teguh, maka bertawakallah atas Allah, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertawakal.(3.159)
Jika Allah mau menolong kamu, maka tidak ada siapa-siapa yang bisa mengalahkan kamu, dan jika Dia mau mengalahkan kamu, maka siapakah yang akan menolong kamu ? selain daripada-Nya ?. Dan atas Allah lah hendaknya bertawakal Mu’minin.(3.160)
Dan menipu itu bukan (pekerjaan) seorang Nabi, karena siapa menipu, niscaya ia akan bawa apa yang ia tipu di hari Qiyaamah, kemudian akan disempurnakan bagi tiap-tiap seorang apa yang ia telah kerjakan, dan mereka tidak akan dizalimi.(3.161)
Apakah orang yang mengikuti kesukaan Allah itu seperti orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah, padahal tempat kembalinya jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali.(3.162)
Mereka itu beberapa derajat di sisi Allah dan Allah Melihat karakter apa-apa yang mereka kerjakan.(3.163)
Sesungguhnya Allah telah berbuat budi atas Mu’minin, ketika Dia bangkitkan pada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat-Nya dan mensucikan mereka dan mengajar mereka Kitab dan Hikmah, padahal sesungguhnya adalah dari sebelumnya mereka sungguh di dalam kelupaan yang nyata.(3.164)
Apakah ketika kamu kena satu mushibah, padahal kamu telah dapat kemenangan dua kali, kamu berkata: ”Dari mana ini?”. Katakan: ”Dia dari sisi diri-diri kamu”. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.(3.165)
Dan apa yang telah mengenai kamu pada hari bertemu dua tentara adalah dengan izin Allah, dan untuk diketahui orang-orang Mu’minin.(3.166)
Dan untuk diketahui mereka yang munafik. Dan dikatakan kepada mereka: ”Marilah berperang di jalan Allah atau belalah diri-diri kamu”, mereka jawab: ”Kalau kami tahu berperang, niscaya kami sudah turut kamu”. Mereka itu pada hari itu lebih hampir kepada kufur dari mereka beriman. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam qalbu-qalbu mereka. Dan Allah amat mengetahui karakter apa-apa yang mereka sembunyikan.(3.167)
Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka sambil mundur:”Kalau mereka itu ta’at kepada kita, tentu tidak mereka terbunuh”. Katakanlah: ”Kalau begitu tolaklah kematian dari diri-diri kamu, jika kamu orang-orang yang benar”.(3.168)

Dan jangan kamu kira mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka diberi rizki.(3.169)
Bergembira dengan apa yang Allah datangkan  kepada mereka dari fadhlu-Nya dan mereka bergembira mereka yang belum berhubungan dengan mereka dari belakang mereka, bahwa tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita.(3.170)
Mereka bergembira dengan jasa dari Allah dan Fadhlu, dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran Mu’minin.(3.171)
Mereka yang memperkenankan untuk Allah dan Rasul dari setelah mendapat luka besar, adalah bagi yang berbuat kebaikan dari mereka dan yang berbakti satu ganjaran yang panjang.(3.172)
Orang-orang yang berkata:” Bagi mereka manusia, sesungguhnya manusia sungguh dikumpulkan untuk kamu, maka hendaklah kamu takut kepada mereka”. Maka (perkataan itu) menambah iman mereka dan mereka berkata: ”Allah cukup untuk kami dan sebaik-baik Penjaga” .(3.173)
Maka kembalilah mereka itu dengan jasa dari Allah dan fadhlu dalam keadaan tidak mengenai mereka satu pun bahaya lantaran mereka mencari kesukaan Allah, dan Allah mempunyai fadhlu yang panjang.(3.174)
Itu tidak lain melainkan setan hendak menakut-nakutkan pengikutnya. Lantaran itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada Ku jika memang kamu orang-orang Mu’minin.(3.175)
Dan jangan mendukacitakan mu orang yang bersegera kepada kekufuran, karena mereka tidak dapat menyusahkan Allah sedikit pun. Allah hendak membikin mereka tidak dapat bagian akhirat dan adalah bagi mereka azab yang panjang.(3.176)
Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman tidak akan bisa menyusahkan Allah sedikitpun tetapi adalah bagi mereka azab yang pedih.(3.177)
Dan janganlah orang kafir itu mengira bahwa kami biarkan mereka itu, baik untuk diri mereka. Kami tidak biarkan mereka melainkan supaya mereka bertambah dosa, dan adalah bagi mereka azab yang menghina.(3.178)
Allah tidak akan biarkan Mu’minin atas  keadaan yang kamu ada padanya, hingga ia bedakan yang jelek dari yang baik, dan Allah tidak akan tunjukkan kepada kamu perkara ghaib, tetapi Allah memilih dari rasul-rasul-Nya siapa yang Dia kehendaki, maka itu imanilah karakter Allah dan Rasul-Nya, karena jika kamu beriman dan berbakti, maka bagi kamu ganjaran yang panjang .(3.179)


Dan jangan menyangka mereka yang bakhil dengan apa yang Allah telah datangkan kepada mereka dari kelebihan-Nya dia baik untuk mereka, bahkan dia jelek bagi mereka. Apa yang mereka bakhilkan akan digantungkan di leher-leher mereka pada hari Qiyaamah, dan bagi Allah lah warisan Langit dan Bumi, dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(3.180)
Sesungguhnya Allah mendengar perkataan mereka yang berkata: ”Sesungguhnya Allah Faqir dan kami kaya”.Kami akan tulis apa yang mereka katakan dan (juga) pembunuhan mereka kepada nabi-nabi dengan tidak lengkap (alasan) dan kami akan berkata: ”Rasalah azab bakaran”.(3.181)
Itu karakter apa-apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kamu, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hamba-Nya.(3.182)
Orang-orang yang berkata: ”Sesungguhnya Allah telah pesan kepada kami bahwa tidak boleh kami beriman kepada Rasul kecuali jika ia datangkan kepada kami satu qurban yang dimakan api”. Katakanlah: ”sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul-rasul dari sebelum-ku, dengan bukti, dan dengan yang kamu katakan, tetapi mengapa kamu bunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar”.(3.183)
Maka jika mereka mendustakan mu, maka telah didustakan rasul-rasul dari sebelum mu, padahal mereka datang dengan Bukti, dan Lempengan, dan Tulisan yang menerangi.(3.184)
Tiap diri akan merasakan kematian, dan tidak akan disempurnakan balasan kamu melainkan pada hari Qiyaamah. Maka siapa yang dijauhkan dari api dan dimasukkan ke surga, maka sungguh menanglah dia. Dan tidak kehidupan dunia ini melainkan perlengkapan yang menipu.(3.185)
Sesungguhnya kamu akan dikenakan percobaan di harta-harta kamu dan di diri-diri kamu dan kamu akan mendengar pencelaan yang banyak dari orang-orang yang diberi Kitab dari sebelum kamu dan dari orang-orang yang musyrik, tetapi jika kamu sabar dan kamu berbakti, maka sesungguhnya itu untuk kamu dari Azmil-’Umur.(3.186)
Dan ketika Allah ambil perjanjian mereka yang diberi kitab, sungguh hendaklah kamu buktikan untuk manusia dan jangan kamu sembunyikan dia. Tetapi mereka buang  (perjanjian itu) ke belakang mereka dan mereka tukar dia dengan harga yang sedikit, maka alangkah jahat barang yang mereka tukar.(3.187)
Jangan engkau menyangka mereka yang menyenangi karakter apa-apa yang mereka datangkan, dan mereka mencintai bahwa mereka menghamdukan karakter apa-apa yang belum mereka kerjakan. Maka jangan kamu menyangka mereka dapat terlepas dari azab. Dan bagi mereka azab yang pedih.(3.188)
Dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, dan Allah atas tiap sesuatu berkuasa.(3.189)
Sesungguhnya di dalam penciptaan Langit dan Bumi dan perselisihan malam dan siang ada ayat-ayat untuk Uulul Albaab.(3.190)
Yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan duduk dan atas perjalanan mereka dan memikirkan dalam penciptaan Langit dan Bumi. Rabb kami, tidak Engkau ciptakan ini dengan Kurang, Maha Penggerak Engkau, maka hindarilah kami dari bencana api”.(3.191)
Rabb kami, sesungguhnya Engkau siapa-siapa yang Engkau masukkan  api maka sungguh Engkau telah celakakan dia dan tidak ada penolong untuk orang yang zalim”.(3.192)
Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang Penyeru kepada Iman ”Bahwa imanilah karakter Rabb kamu”, maka kami telah beriman. Rabb kami, maka ampunilah dosa-dosa kami dan hilangkanlah dari kami kejahatan-kejahatan kami, dan terimalah kami bersama orang-orang yang baik”.(3.193)
Rabb kami, dan berilah kepada kami apa yang Engkau telah janjikan atas rasul-Mu dan jangan Engkau hinakan kami di hari Qiyaamah, sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji”.(3.194)
Maka Rabb mereka telah perkenankan seruan mereka: ”Bahwa Aku tidak akan sia-siakan amalan orang yang beramal dari kamu dari laki-laki dan perempuan, sebagian kamu dari sebagian. Maka orang-orang yang berhijrah dan dikeluarkan dari kampung-kampung mereka dan disakiti di jalan-Ku,  dan berperang dan  terbunuh itu, sesungguhnya Aku akan masukkan mereka ke surga mengalir dari bawahnya sungai-sungai sebagai tsawaabu dari sisi Allah. Dan Allah di sisi-Nya tsawaabu yang baik.(3.195)
Jangan kamu terpengaruh dengan bolak-baliknya orang-orang kafir di dalam negeri.(3.196)
Perlengkapan yang sedikit, kemudian tempat kembali mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat yang terbuai.(3.197)

Akan tetapi mereka yang berbakti kepada Rabb mereka, bagi mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya sebagai pemberian dari sisi Allah, dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang yang baik.(3.198)
Dan sesungguhnya sebagian dari ahli Kitab ada orang yang mengimani karakter Allah dan apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada mereka. Mereka khusyuk kepada Allah, tidak mereka membeli karakter ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, itulah mereka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Rabb mereka, sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisab.(3.199)
(17)Hai orang-orang yang beriman, sabarlah dan tingkatkan kesabaran, dan kuatlah, dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kejayaan.(3.200)
Madinah, pk 20.30 , Jumat, 27-4-2012
Catatan kecil:
Jangan engkau menyangka mereka yang menyenangi karakter apa-apa yang mereka datangkan, dan mereka mencintai bahwa mereka menghamdukan karakter apa-apa yang belum mereka kerjakan. Maka jangan kamu menyangka mereka dapat terlepas dari azab. Dan bagi mereka azab yang pedih.(3.188)
Jangan kamu terpengaruh dengan bolak-baliknya orang-orang kafir di dalam negeri.(3.196)
Maka jika mereka mendustakan mu, maka telah didustakan rasul-rasul dari sebelum mu, padahal mereka datang dengan Bukti, dan Lempengan, dan Tulisan yang menerangi.(3.184)
Bahkan Allah Pengurus kamu dan sebaik-baik Penolong.(3.150)
Dan sesungguhnya jika kamu mati atau terbunuh, maka kepada Allah akan dikumpulkan kamu.(3.158)


Komentar

Daftar Isi