33.Surat Al-Ahzab

33.Surat Al-Ahzab
(Golongan-Golongan)
Surat ke-33, 73 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(33.0)
Hai Nabi tekunilah Allah, dan jangan kamu patuhi kafir-kafir dan munafik-munafik, sesungguhnya Allah adalah ‘Aliiman Hakiimaa.(33.1)
Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepada mu dari Pemelihara mu, sesungguhnya Allah adalah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(33.2)
Dan bertawakallah atas Allah, dan cukuplah karakter Allah sebagai wakil.(33.3)
Tidak Allah jadikan bagi seorang, dua qolbu di dalam jaufi-nya. Dan tidak Dia jadikan jodoh-jodoh kamu yang kamu zhiharkan itu sebagai ibu-ibu kamu, dan Dia tidak jadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak-anak kamu, yang demikian itu omongan-omongan kamu dengan mulut-mulut kamu, dan Allah katakan yang lengkap, dan Dia memberi pengenalan ke jalan.(33.4)
Seru mereka dengan bapak-bapak mereka, dia lebih adil di sisi Allah, maka jika kamu tidak tahu bapak-bapak mereka, maka mereka saudara kamu di dalam Diin, dan pengurus-pengurus kamu. Dan tidak mengapa atas kamu dalam apa yang kamu keliru padanya, tetapi apa yang disengaja oleh qalbu-qalbu kamu, maka adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa.(33.5)
Nabi itu lebih dekat kepada karakter Mu’minin, dari diri-diri mereka, dan jodoh-jodohnya itu ibu-ibu mereka, dan Uulul Arham itu sebagian dari mereka lebih hampir kepada sebagian di dalam Kitab Allah dari mu’minin dan muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat kebaikan kepada saudara-saudara kamu. Adalah itu di dalam kitab tertulis.(33.6)
Dan ketika kami ambil dari nabi-nabi perjanjian mereka, dan dari mu dan dari Nuh dan  Ibrahim dan Musa dan ’Isa anak Maryam, dan kami telah ambil dari mereka perjanjian yang ketat  .(33.7)
Untuk ia periksa orang-orang yang benar dari kebenaran mereka, dan Dia sediakan bagi kafir-kafir itu azab yang pedih.(33.8)
Hai orang-orang yang beriman !, ingatlah jasa Allah atas kamu, ketika datang kepada kamu tentara, lalu kami kirim kepada mereka angin, dan tentara-tentara yang kamu tidak dapat melihatnya, dan adalah Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(33.9)
Ketika mereka datang kepada kamu dari atas kamu, dan dari bawah kamu, dan ketika berpaling pandangan dan sampai ke qalbu-qalbu ke kerongkongan, dan kamu berprasangkan kepada karakter Allah dengan macam-macam prasangka.(33.10)
Di situ diuji Mu’minin, dan diguncang mereka dengan guncangan yang keras.(33.11)
Dan ketika orang yang munafik dan orang yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit berkata: ”Allah dan Rasul-Nya tidak janjikan kepada kita melainkan tipuan”.(33.12)
Dan ketika segolongan dari mereka berkata: ”Hai penduduk Yatsrib, tidak ada tempat berdiri  bagi kamu, maka kembalilah”, dan segolongan dari mereka minta diri dari Nabi dengan perkataan: ”Sesungguhnya rumah-rumah kami kosong”, padahal ia tidak kosong, mereka tidak bermaksud melainkan lari.(33.13)
Dan jika diserang mereka dari segala jurusannya, kemudian mereka diminta mengadakan fithnah, niscaya mereka kerjakan dan tidak akan mereka berhenti melainkan sebentar.(33.14)
Dan sungguh adalah mereka telah berjanji kepada Allah dari sebelum ini, bahwa mereka tidak akan berpaling belakang, sedangkan perjanjian Allah akan dituntut.(33.15)
Katakanlah: ”Tidak akan berfaedah bagi kamu pelarian jika kamu lari dari kematian atau (dari) terbunuh karena di waktu itu kamu tidak akan dibiarkan bersenang-senang melainkan sebentar”.(33.16)
Katakanlah: ”Siapa yang bisa melindungi kamu dari Allah, jika Dia maukan azab kepada kamu atau Dia maukan pengaturan bagi kamu?”. Dan mereka tidak akan mendapat untuk mereka pengurus dan tidak penolong selain Allah.(33.17)
Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalangi dari kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudaranya: ”Marilah kepada kami”, dan mereka tidak menghindari peperangan melainkan sedikit.(33.18)
(mereka) kikir atas kamu, maka apabila datang ketakutan, engkau bisa lihat mereka memandang mu dalam keadaan mata mereka beredar seperti orang yang pingsan hampir mati. Tetapi apabila hilang ketakutan, mereka cakar kamu dengan lidah-lidah yang tajam. Dan mereka  sangat tama’ atas harta. Mereka itu belum beriman, maka Allah gugurkan amal-amal mereka, dan adalah itu atas Allah mudah.(33.19)
Mereka kira golongan-golongan itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan itu datang, mereka suka kalau mereka di Desa di antara Penduduk Asli menanyakan kabar-kabar kamu. Dan jika mereka ada di antara kamu, tidak akan mereka berperang melainkan sedikit.(33.20)
Sesungguhnya adalah bagi kamu di dalam rasul Allah itu uswatun hasanah untuk siapa adalah mengharap Allah dan hari akhir dan banyak menyebut Allah.(33.21)
Dan ketika mu’minin melihat golongan-golongan itu, mereka berkata: ”Inilah dia apa yang dijanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasul-Nya, dan telah benar Allah dan Rasul-Nya”. Dan tidak menambah kepada mereka melainkan iman dan sikap penyerahan diri .(33.22)
Dari Mu’minin ada beberapa laki-laki yang benar dalam perjanjian mereka kepada Allah, karena sebagian mereka mati dan sebagian dari mereka menunggu, dan tidak sekali-kali mereka mengubah janji.(33.23)
Untuk Allah membalas orang-orang yang benar dengan kebenaran mereka dan Dia azab munafiqin jika Dia menghendaki atau Dia terima tobat mereka, sesungguhnya Allah adalah Ghafuurar Rahiimaa.(33.24)
Dan Allah telah kembalikan orang-orang kafir dengan kejengkelan mereka, tidak mencapai kebaikan. Dan cukuplah Allah selamatkan mu’minin berperang, dan adalah Allah Qawiiyyan ‘Aziizaa.(33.25)
Dan Dia turunkan kepada orang-orang yang membantu mereka dari Ahli Kitab dari benteng-benteng mereka, dan Dia masukkan di dalam qalbu-qalbu mereka ketakutan, sebagiannya kamu bunuh dan sebagiannya kamu tawan.(33.26)
Dan Dia telah wariskan kepada kamu Bumi-mereka, dan kampung-kampung mereka dan harta-harta mereka dan bumi yang belum kamu duduki. Dan adalah Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.(33.27)
Hai Nabi, kabarkan kepada jodoh-jodoh kamu: ”Jika kamu mau penghidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah aku beri bekal kepada kamu, dan aku bebaskan kamu satu pembebasan yang bagus”.(33.28)
Dan jika kamu hendak (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, dan kampung akhirat, maka Allah telah sediakan bagi perempuan-perempuan yang berbuat kesetiaan dari kamu ganjaran yang panjang.(33.29)
Hai wanita-wanita Nabi !, siapa dari kamu berbuat kejahatan yang nyata akan digandakan azab baginya dua kali dan adalah itu atas Allah mudah.(33.30)
Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

JUZ’ 22
Siapa  ta’at dari kamu  kepada Allah dan Rasul-Nya, dan beramal shalĂ­h, niscaya kami beri kepadanya ganjaran dua bentuk, dan kami sediakan baginya pemberian yang berbeda .(33.31)
Hai wanita-wanita Nabi !, kamu tidak sama dengan seorang pun dari wanita-wanita, jika kamu berbakti. Maka jangan kamu berlaku lemah dalam perkatan, karena akan menaruh harapan orang yang di qalbunya ada penyakit, tetapi ucapkanlah perkataan ma’ruf.(33.32)
Dan hendaklah kamu berdiam di rumah-rumah kamu, dan jangan kamu terdedah seperti dedahan jahiliah yang pertama. Dan dirikanlah sholat, dan keluarkanlah zakat dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dari kamu kotoran (hai) ahli rumah dan membersihkan kamu dengan bersih.(33.33)
Dan ingatlah apa yang diturunkan di rumah-rumah kamu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, sesungguhnya Allah adalah Lathiifan Khabiiraa.(33.34)
Dan sesungguhnya muslimin dan muslimat, dan mu’minin dan mu’minat, dan qoonitin dan qoonitat dan shoodiqin dan shoodiqat, dan shoobirin dan shoobirat, dan khoosy’in dan khoosyi’at, dan mutashoodiqin dan mutashodiqat dan shooimiin dan shooimat dan haafizhiina fujuurohum dan haafizhooti dan dzaakirinallah katsiiraa dan dzaakirati, Allah janjikan untuk mereka keampunan dan ganjaran yang panjang.(33.35)
Dan tidak ada (alasan) untuk mu’minin dan mu’minat, apabila diputus oleh Allah dan Rasul-Nya, ada bagi mereka (hak) memilih dalam urusan mereka, karena siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh lupa ia satu kelupaan yang nyata.(33.36)
Dan ketika engkau berkata kepada orang yang Allah beri jasa atasnya  dan engkau pun telah berjasa atasnya: “Tahan atas mu jodoh mu, dan takutlah kepada Allah”, dan engkau sembunyikan di dalam diri mu apa yang Allah terangkan dia, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih patut kamu takuti. Maka ketika Zaid putuskan keperluan darinya, kami kawinkan mu dengannya, supaya tidak ada keberatan atas mu’minin dalam jodoh-jodoh anak angkat mereka apabila mereka memutuskan keperluan antara mereka. Dan adalah urusan Allah dikerjakan. .(33.37)
Tidak ada atas Nabi dari keberatan, dalam apa yang Allah telah tetapkan padanya. Peragaan Allah pada orang-orang yang telah lalu sebelumnya, dan adalah peritah Allah itu qadar yang ditentukan .(33.38)
Orang-orang yang menyampaikan Risalah Allah, dan takut kepada-Nya, dan mereka tidak takut kepada seorang pun melainkan kepada Allah, dan cukuplah karakter Allah sebagai Penghitung.(33.39)
Tidak ada Muhammad bapak dari seorang dari laki-laki kamu, tetapi dia Rasul Allah dan Penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.(33.40)
Hai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah sebutan yang banyak.(33.41)
Dan bergeraklah kepada-Nya pagi dan petang.(33.42)
Dia Yang Ekspresikan Sholat atas kamu dan malaikat-Nya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan Dia berlaku teliti kepada karakter mu’minin.(33.43)
Pujian mereka pada hari yang mereka akan bertemu Dia: ”Salam” dan Dia telah sediakan untuk mereka ganjaran yang berbeda.(33.44)
Hai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutus mu sebagai saksi dan pengembira dan pengancam.(33.45)
Dan sebagai penyeru kepada Allah dengan izin-Nya dan sebagai pelita yang terang.(33.46)
Dan gembirakanlah mu’minin bahwa sesungguhnya bagi mereka dari Allah kelebihan yang menyolok.(33.47)
Dan jangan engkau tunduk kepada orang-orang kafir dan munafik, dan biarkanlah gangguan mereka, dan bertawakallah atas Allah dan cukup karakter Allah sebagai wakil .(33.48)
Hai orang-orang yang beriman !, apabila kamu menikahi mu’minat, kemudian kamu talaq mereka, dari sebelum kamu sentuh mereka, maka tidak wajib atas mereka ber’iddah untuk kamu (satu masa) yang kamu (mesti) hitung dia, lantas beri perlengkapan mereka dan lepaskanlah mereka satu lepasan yang baik.(33.49)
Hai Nabi sesungguhnya kami telah halalkan bagi mu jodoh-jodoh mu yang engkau telah beri mahar mereka, dan kami (halalkan) apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan-mu, dari apa yang Allah telah jadikan tawanan perang bagimu. Dan (halal) anak-anak perempuan pamanmu dan anak-anak perempuan bibi mu, dan anak-anak perempuan mamak-mu dan anak-anak perempuan mami-mami mu, yang berhijrah bersama mu, dan perempuan mu’minin yang hibahkan dirinya bagi Nabi, jika Nabi mau menikahinya, khusus untuk mu bukan untuk mu’minin. Sesungguhnya kami tahu apa yang kami telah tugaskan atas mereka dalam jodoh-jodoh mereka, dan apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan mereka, supaya tidak jadi keberatan atas mu dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa.(33.50)
Boleh engkau jauhi siapa yang engkau kehendaki dari antara mereka, dan boleh engkau dampingkan kepada mu siapa yang engkau kehendaki. Dan siapa-siapa yang engkau mau dari mereka yang engkau telah jauhi, maka tidak terlarang atas mu. Yang demikian itu lebih hampir kepada kedinginan mata mereka semuanya dan mereka tidak dukacita, dan mereka ridha kepada apa yang engkau beri kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam qalbu-qalbu kamu, dan adalah Allah ‘Aliiman Hakiimaa .(33.51)
Tidak halal bagi kamu wanita-wanita dari sesudah itu, dan tidak (halal) engkau menukar isteri-isteri dengan mereka, walaupun menggemarkan mu kecantikannya, kecuali apa yang dimiliki oleh tangan kananmu, dan adalah Allah Pengawas atas tiap sesuatu.(33.52)
Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah-rumah Nabi, kecuali diizinkan bagi kamu untuk makan dengan keadaan kamu tidak mengintip-ngintip waktu (sedia makanan), tetapi apabila dipanggil hendaklah kamu masuk. Maka apabila sudah makan hendaklah kamu bertebaran, dan tidak boleh (kamu) bersenang-senang untuk cerita-cerita. Sesungguhnya itu untuk kamu adalah mengganggu Nabi, tetapi ia malu dari kamu. Dan Allah tidak malu dari yang lengkap. Dan apabila kamu minta kepada (isteri-isteri Nabi) itu, sesuatu benda, maka mintalah dari belakang tirai. Itu bagi kamu lebih bersih untuk qalbu-qalbu kamu dan qalbu-qalbu mereka. Dan tidak ada bagi kamu untuk mengganggu Rasul Allah dan tidak boleh kamu bernikah dengan isteri-isterinya sesudah (wafatnya) selamanya,  karena sesungguhnya itu untuk kamu adalah di sisi Allah panjang. (33.53)
Jika kamu terangkan sesuatu, atau kamu sembunyikan dia, maka sesungguhnya Allah adalah mengetahui karakter tiap sesuatu.(33.54)
Tidak ada halangan atas mereka pada (berjumpa) bapa-bapa mereka dan anak laki-laki mereka dan saudara-saudara laki-laki mereka, dan anak-anak bagi saudara laki-laki mereka dan anak bagi saudara perempuan mereka dan perempuan-perempuan mereka dan apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka, dan hendaklah kamu takut kepada Allah, karena sesungguhnya Allah adalah menyaksikan tiap sesuatu.(33.55)
Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya memberikan penghormatan atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, beri penghormatan atasnya dan salam kesejahteraan .(33.56)
Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasul-Nya, dilaknat mereka oleh Allah di dunia dan akhirat, dan Dia sediakan bagi mereka azab yang menghina.(33.57)
Dan orang-orang yang mengganggu mu’minin dan mu’minat dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan, maka sesungguhnya mereka memikul dusta yang besar dan dosa yang nyata.(33.58)
Hai Nabi suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mu’minin mengulurkan jilbab mereka atas (muka-muka) mereka. Yang demikian itu sekurang-kurang (cara) untuk dikenali mereka supaya mereka tidak diganggu, dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa.(33.59)
Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik dan mereka yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit dan penggempar-penggempar di Madinah, niscaya kami bangkitkan mu terhadap mereka, kemudian tidak akan mereka bertetangga dengan mu di (madinah) itu, melainkan sedikit (masa).(33.60)
(mereka) dilaknat di mana saja mereka berada, mereka ditangkap dan dibunuh dengan hebat.(33.61)
Peragaan Allah pada orang-orang yang telah berlalu dari sebelum ini, dan engkau tidak dapati perubahan pada peragaan Allah itu.(33.62)
Manusia akan bertanya kepada mu soal Sa’at (kehancuran). Katakan: ”Ilmunya hanya di sisi Allah”. Dan apa yang membuat mu tahu barangkali sa’at itu sudah dekat ?.(33.63)
Sesungguhnya Allah telah laknat orang-orang kafir dan Dia telah sediakan untuk mereka Sa’iir.(33.64)
Hal keadaan mereka kekal padanya selamanya, tidak mereka mendapat pengurus dan tidak penolong.(33.65)
Pada hari yang dijerumuskan muka-muka mereka di neraka, mereka berkata: ”Alangkah baiknya kalau kita telah ta’at kepada Allah dan Rasul”.(33.66)
Dan mereka berkata: “Pemelihara kami, kami telah ta’at kepada ketua-ketua kami dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka sesatkan kami dari jalan”.(33.67)
”Pemelihara kami !, berilah kepada mereka dua ganda dari azab, dan kutuklah mereka satu kutukan yang menyolok”.(33.68)
Hai orang-orang yang beriman !, jangan kamu seperti orang yang menyakiti Musa, lalu Allah selamatkan dia dari apa yang mereka katakan, dan adalah ia di sisi Allah orang yang terhormat.(33.69)
Hai orang-orang yang beriman !, berbaktilah kepada Allah, dan ucapkanlah perkataan sadiidaa.(33.70)
Supaya Dia bereskan untuk kamu amal-amal kamu, dan Dia ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu, karena siapa yang ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya ia jaya satu kejayaan yang panjang.(33.71)
Sesungguhnya kami telah tawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka mereka enggan memikulnya, dan mereka khawatir darinya, tetapi dipikul dia oleh Manusia, sesungguhnya dia adalah menganiaya diri bodoh.(33.72)
Supaya (berakibat) Allah menyiksa munafikin dan munafikat dan musyrikin dan musyrikat, dan Dia ampunkan mu’minin dan mu’minat dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa.(33.73)


Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:
Untuk ia periksa orang-orang yang benar dari kebenaran mereka, dan Dia sediakan bagi kafir-kafir itu azab yang pedih.(33.8)
Hai orang-orang yang beriman !, ingatlah jasa Allah atas kamu, ketika datang kepada kamu tentara, lalu kami kirim kepada mereka angin, dan tentara-tentara yang kamu tidak dapat melihatnya, dan adalah Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(33.9)
Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya memberikan penghormatan atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, beri penghormatan atasnya dan salam kesejahteraan .(33.56)
Dan mereka berkata: “Pemelihara kami, kami telah ta’at kepada ketua-ketua kami dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka sesatkan kami dari jalan”.(33.67)
Sesungguhnya kami telah tawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka mereka enggan memikulnya, dan mereka khawatir di tentangnya, tetapi dipikul dia oleh Manusia, sesungguhnya dia adalah menganiaya diri bodoh.(33.72)

Komentar

Daftar Isi