19.Surat Maryam

19.Surat Maryam
(Bunda Maryam As)
Surat ke-19, 98 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(19.0)
{Kaf, Ha,Ya,’Ain,Shod}.(19.1)
Ingatlah pengaturan Rabb mu kepada hamba-Nya Zakaria.(19.2)
Ketika ia menyeru Rabb nya dengan seruan perlahan.(19.3)
Ia berkata: ”Rabbi, sesungguhnya telah lemah tulangku dan telah penuh ubanku di kepala, dan bukankah aku hai Rabbi orang yang sial tentang berdo’a kepada Mu ?”.(19.4)
”dan sesungguhnya aku khawatir kaum keluarga ku di belakang ku dan adalah isteri ku mandul (’aaqiron), oleh karena itu berilah kepada ku dari sisi Mu seorang pengurus”.(19.5)


Kata ’Aaqiron = Mandul disebut pada data (19,5)(19,8)(3.40)

“Yang bisa mewarisi ku dari keluarga Ya’qub. Dan jadikanlah dia hai Rabbi orang yang disukai”.(19.6)
”Hai Zakariyya, sesungguhnya kami gembirakan mu dengan seorang anak yang namanya Yahya, yang dulu dari ini belum pernah kami adakan yang senama dengannya”.(19.7)
Ia berkata: ”Rabbi, bagaimana bisa ada bagiku seorang anak, padahal adalah isteriku mandul, dan sesungguhnya aku telah mencapai umur yang menyolok”.(19.8)
Dia berkata: ”Seperti itu berkata Rabb mu, Dia mudah atas KU, karena sesungguhnya Aku telah menciptakan mu dari sebelum ini, padahal engkau belum jadi sesuatu”.(19.9)
Ia berkata: ”Rabbi, jadikanlah untukku kode”. Dia berkata: ”Kode untuk mu bahwa engkau tidak akan bercakap-cakap kepada manusia selama tiga malam, padahal engkau sehat”.(19.10)
Maka ia keluar atas kaumnya dari Bangunan. Maka ia wahyukan kepada mereka : ”Hendaklah kamu bertasbih pagi dan petang”.(19.11)
”Hai Yahya, peganglah Kitab itu dengan kuat”. Dan kami berikan kepadanya hukum selagi ia kanak-kanak.(19.12)
Dan kami beri kecerdikan dari sisi kami dan kesucian dan adalah ia orang yang tekun.(19.13)
Dan berbuat baik kepada ibu bapaknya dan tidak ia pemaksa durhaka.(19.14)
Dan kesejahteraan atasnya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia mati dan pada hari ia akan dibangkitkan dengan keadaan hidup.(19.15)
Dan ingatlah Maryam yang  disebut di dalam Kitab, ketika ia menjauh diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur.(19.16)
Maka ia jadikan dari selain mereka dinding, maka kami utus kepadanya Ruh kami, lalu ia menjelma di hadapannya sebagai seorang yang cerdas.(19.17)
Ia berkata: ”Sesungguhnya aku berlindung kepada karakter Pengatur dari mu jika adalah engkau orang yang berbakti”.(19.18)
Ia berkata: ”Aku ini tidak lain melainkan utusan Rabb mu, untuk memberi kepada mu seorang anak yang suci”.(19.19)
Ia berkata: ”Bagaimana aku bisa mempunyai anak, padahal belum pernah seorang yang cerdas menyentuh ku dan belum pernah aku menjalang”.(19.20)
Ia berkata: ”Seperti itu Pemeliharamu berkata: ”Itu mudah atas Ku, dan karena kami hendak jadikan dia Kode untuk manusia dan pengaturan dari kami, dan adalah itu satu urusan yang sudah ditetapkan”.(19.21)
Maka ia memikulnya, lalu ia pergi dengan karakternya ke suatu tempat yang jauh.(19.22)
Maka keadaan hampir melahirkan, memaksa dia pergi ke pangkal pohon kurma, ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini, dan jadi satu benda yang dilupakan orang”.(19.23)
Maka ia seru dia dari bawahnya: ”Jangan engkau berdukacita, sesungguhnya Rabb mu telah jadikan di  bawah mu sesuatu yang mengalir”.(19.24)
”dan guncangkanlah batang kurma itu kepada mu, nanti ia akan gugurkan atas mu kurma yang masak”.(19.25)
”Lantaran itu makan dan minumlah dan berdingin matalah. Lantas kalau engkau lihat seorang yang cerdas, maka katakanlah: ”Aku bernazar untuk Pengatur Puasa, maka tidak aku akan berkata-kata pada hari ini dengan siapapun”.(19.26)
Lalu ia bawa dia kepada kaumnya dengan memikul dia. Mereka berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya engkau telah datangkan sesuatu yang Fariyya”.(19.27)
“Hai saudara perempuan Harun, bukankah bapakmu orang yang baik, dan tidak (pula) ibumu seorang perempuan yang jahat ?”.(19.28)
Maka ia isyaratkan kepadanya, mereka berkata: “Bagaimana kami bisa berbicara kepada orang yang adalah di dalam buaian shibiyya?”.(19.29)
Ia berkata: ”Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia telah beri kepada ku Kitab, dan Dia telah jadikan aku Nabi”.(19.30)
”Dan Dia jadikan aku orang yang  dilindungi di mana saja aku berada dan Dia wajibkan aku sholat dan zakat selama aku hidup”.(19.31)
”Dan Dia jadikan aku berbuat baik kepada ibu ku dan tidak Dia jadikan aku orang yang memaksa celaka”.(19.32)
”Dan kesejahteraan atas ku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku akan mati dan pada hari aku akan dibangkitkan dengan keadaan hidup”.(19.33)
Itu ’Isa anak Maryam Perkataan Yang Lengkap, yang padanya mereka berselisihan.(19.34)
Tidak ada untuk Allah bahwa dia mengambil dari anak. Maha Penggerak dia, apabila Dia tentukan urusan, maka hanya Dia katakan kepadanya ”Ada”, maka ia ada.(19.35)
”Dan sesungguhnya Allah Rabb ku Rabb kamu, maka sembahlah Dia, ini jalan yang lurus”.(19.36)
Tetapi berselisih golongan-golongan itu di antara mereka, lantaran itu kecelakaan dari menghadiri hari yang panjang, kelak adalah bagi orang yang kufur.(19.37)
Alangkah terangnya mereka mendengar dan melihat pada hari yang mereka akan datang kepada kami, tetapi orang-orang yang zalim di hari ini dalam kelupaan yang membuktikan.(19.38)
Dan ancamlah mereka dengan hari dukacita, ketika diputuskan perkara, karena mereka lalai dan mereka tidak percaya.(19.39)
Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi, dan siapa atasnya, dan kepada kamilah mereka akan kembali.(19.40)
Dan ingatlah Ibrahim yang disebut di dalam Kitab, sesungguhnya dia adalah Nabi Yang Shiddiq.(19.41)
Ketika ia berkata kepada bapaknya: ”Hai bapakku, mengapa engkau sembah apa yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa menolong mu sedikit pun”.(19.42)
”Hai bapak ku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian dari ilmu apa-apa yang belum datang kepada mu, maka turutlah aku, aku akan kenalkan kepada mu jalan yang sama”.(19.43)
”Hai bapakku jangan engkau sembah setan, sesungguhnya setan adalah pendurhaka kepada Ar Rahmaan”.(19.44)
”Hai bapakku sesungguhnya aku takut bahwa akan mengenai mu azab dari Ar-Rahman, maka dengan sebab itu engkau akan jadi tawanan setan”.(19.45)
Ia berkata: ”Apakah engkau tidak suka kepada  hal-hal yang aku ta’ati, hai Ibrahim ? Kalau engkau tidak mau berhenti, tentu aku akan rajam kamu, dan tinggalkanlah aku satu masa”.(19.46)
Ia berkata: ”Keselamatan atas mu, aku akan mintakan ampun bagi mu kepada Rabb ku, karena sesungguhnya Dia adalah muliakan karakter ku”.(19.47)
”Dan aku akan menjauhkan diri dari kamu dan dari apa yang kamu seru dari selain Allah, dan aku menyeru Rabb ku, mudah-mudahan tidak aku kecewa dalam menyeru Rabb ku”.(19.48)
Maka ketika ia menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah dari selain Allah, kami beri kepadanya Ishaq dan Ya’qub, dan tiap seorang kami jadikan nabi.(19.49)
Dan kami berikan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan bagi mereka lisan kebenaran yang rinci.(19.50)
Dan ingatlah Musa yang disebut di dalam Kitab, sesungguhnya dia adalah orang yang dipilih dan adalah ia seorang rasul seorang nabi.(19.51)
Dan kami panggil dia dari pinggir Thuur sebelah kanan dan kami dekatkan dia sambil berbicara.(19.52)
Dan kami beri kepadanya dari pengaturan kami, dan saudaranya Harun sebagai Nabi.(19.53)
Dan ingatlah Isma’il yang disebut di dalam Kitab, sesungguhnya dia adalah benar di dalam janji, dan adalah ia seorang rasul seorang nabi.(19.54)
Dan adalah ia menyuruh ahlinya dengan sholat, dan zakat dan adalah dia disisi Pemelihara nya orang yang disukai.(19.55)
Dan ingatlah Idris yang disebut di dalam Kitab, sesungguhnya dia adalah Nabi Yang Shiddiq.(19.56)
Dan kami telah tempatkan dia di tempat yang rinci.(19.57)
Mereka itulah orang-orang yang Allah beri jasa atas mereka dari nabi-nabi dan keturunan Adam dan dari orang yang kami pikulkan bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Isma’il dan dari orang yang kami beri pengenalan dan kami pilih, apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Ar- Rahmaan, mereka runtuh sujud dan menangis.(19.58)
Maka datang dari sesudah mereka yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat, maka kemudian mereka menemui kesesatan.(19.59)
Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal shalih, maka mereka ini akan masuk kedalam surga dan tidak dianiaya sedikit pun.(19.60)
Surga-surga kekal yang dijanjikan Yang Maha Pengatur kepada hamba-hamba-Nya dalam ghaib, sesungguhnya dia adalah janji-Nya akan didatangi .(19.61)
Mereka tidak akan dengar di dalamnya perkataan sia-sia, tetapi perkataan yang baik dan bagi mereka pemberian mereka, padanya pagi dan petang.(19.62)
Itulah surga yang diwariskan orang yang berbakti dari hamba-hamba kami .(19.63)
”Dan tidak kami turun melainkan dengan perintah Rabb mu, kepunyaan-Nya apa yang dihadapan kita dan yang di belakang kita dan yang di antara itu, dan tidak ada Rabb mu lupa”.(19.64)
Rabb Langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan sabarlah dalam beribadat kepada-Nya. Bukankah engkau tidak dapati yang senama dengan-Nya.(19.65)
Dan manusia berkata: ”Apabila aku mati, apakah aku akan dibangunkan dengan hidup?”.(19.66)
Dan tidakkah manusia ingat bahwa kami telah menciptakan dia dari sebelum ini, padahal ia belum jadi sesuatu ?.(19.67)
Maka demi Rabb mu, sesungguhnya kami akan bangkitkan mereka dan setan-setan, kemudian sesungunya kami akan hadirkan mereka berlutut di sekitar jahannam.(19.68)
Kemudian sesungguhnya kami akan cabut dari tiap golongan seorang yang sangat durhaka kepada Ar-Rahmaan.(19.69)
Kemudian sesungguhnya kami lebih mengetahui karakter orang-orang yang lebih patut masuk padanya.(19.70)
Dan tidak dari kamu melainkan akan datang kepadanya, adalah itu satu kemestian yang ditetapkan atas Rabb mu.(19.71)
Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang berbakti dan kami akan biarkan mereka yang zalim padanya berlutut.(19.72)
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami sebagai bukti, berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman:”Golongan manakah lebih baik tempat berdirinya dan lebih bagus majelisnya ?”.(19.73)
Betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri, mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan bangun badannya.(19.74)
Katakanlah: ”Siapa adalah di dalam kelupaan, biarlah Ar-Rahmaan menggandakan baginya satu tempo, hingga mereka lihat apa yang dijanjikan kepada mereka”. Maupun azab ataupun Qiyaamah, maka mereka akan mengetahui, siapa dia orang yang lebih jelek keadaannya dan lebih lemah tentaranya.(19.75)
Dan Allah akan menambah pengenalan kepada mereka yang telah mengambil jalan pengenalan dan amal-amal baik yang tinggal itu lebih baik  ganjarannya di sisi Rabb mu dan lebih baik kesudahannya.(19.76)
Maka tidakkah engkau lihat kepada yang kufur kepada karakter ayat-ayat kami ?,  dan berkata: ”Sesungguhnya aku akan diberi harta dan anak”.(19.77)
Apakah ia mengetahui urusan ghaib, atau yang telah membikin satu perjanjian di sisi Yang Maha Pengatur ?.(19.78)
Tidak sekali-kali, kami akan menulis apa yang ia katakan dan kami akan gandakan baginya sebagian dari azab dengan berganda.(19.79)
Dan kami akan wariskan yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami sendiri-sendiri.(19.80)
Mereka ambil dari selain Allah beberapa yang dita’ati, supaya ia jadi penakluk bagi mereka.(19.81)
Tidak sekali-kali, bahkan yang dita’ati itu akan ingkari karakter ibadat mereka dan akan jadi musuh atas mereka.(19.82)
Apa belum engkau lihat sesungguhnya kami mengirim setan-setan atas orang-orang kafir untuk mengganggu mereka sungguh-sungguh ?.(19.83)
Oleh sebab itu jangan engkau bersegera atas mereka. Sesungguhnya tidak lain melainkan kami menghitung untuk mereka dengan hitungan.(19.84)
Hari yang kami akan kumpulkan orang-orang yang berbakti, kepada Yang Maha Pengatur bergolong-golongan.(19.85)
Dan kami akan seret orang-orang yang durhaka itu ke jahannam dalam keadaan dahaga.(19.86)
Mereka tidak mempunyai  syafa’at kecuali orang yang telah mengambil pengakuan di sisi Ar-Rahmaan.(19.87)
Dan mereka berkata: ”Ar-Rahman mengadakan anak bagi (diri-Nya)”.(19.88)
Sesungguhnya kamu telah datangkan suatu perkara yang berbahaya.(19.89)
Hampir langit itu pecah darinya, dan terbelah bumi dan runtuh gunung-gunung berkeping-keping.(19.90)
Karena mereka menyerukan anak bagi Ar Rahmaan.(19.91)
Padahal tidak pantas bagi Ar-Rahmaan bahwa Dia mengambil anak.(19.92)
Tidak tiap siapa di langit dan bumi melainkan akan datang kepada Ar-Rahmaan sebagai hamba.(19.93)
Sesungguhnya Dia telah kumpulkan mereka dan hitung mereka dengan hitungan.(19.94)
Dan tiap mereka akan datang kepada-Nya pada hari qiyaamah dengan sendiri-sendiri.(19.95)
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih itu, Ar Rahmaan jadikan untuk mereka rasa pengharapan (wuddaa).(19.96)
Maka kami mudahkan dia dengan karakter lisan mu, tidak lain melainkan supaya engkau gembirakan dengan karakternya orang-orang yang tekun dan engkau ancam dengan karakternya kaum yang keras kepala.(19.97)
Betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri, adakah engkau dapati seorang dari mereka ? atau engkau dengar suara-suara mereka ?.(19.98)


Mekkah, Ahad, 29-4-2012 M, 7 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5
Catatan kecil:
maka mereka ini akan masuk kedalam surga dan tidak dianiaya sedikit pun.(19.60)
”mengapa engkau sembah apa yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa menolong mu sedikit pun”.(19.42)
”Hai bapak ku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian dari ilmu apa-apa yang belum datang kepada mu, maka turutlah aku, aku akan kenalkan kepada mu jalan yang sama”.(19.43)
Bukankah engkau tidak dapati yang senama dengan-Nya.(19.65)
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami sebagai bukti, berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman:”Golongan manakah lebih baik tempat tinggalnya dan lebih bagus majelisnya ?”.(19.73)


Komentar

Daftar Isi