16.Surat An-Nahlu

16.Surat An-Nahlu
(LEBAH)
Surat ke-16,128 Ayat
Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir-Rahiim.(16.0)

Akan datang urusan Allah. Maka jangan kamu minta dilekaskan dia. Maha Penggerak Dia dan Maha Rinci dari apa yang mereka sekutukan.(16.1)

Dia turunkan malaikat dengan Ruuh dari perintah-Nya atas siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya, yaitu hendaklah kamu ancam bahwa tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku maka berbaktilah kepada Ku.(16.2)
Dia telah menciptakan langit dan Bumi dengan karakter Lengkap, Maha Rinci Dia dari apa yang mereka sekutukan.(16.3)
Dia Menciptakan manusia dari Nuthfah, maka tiba-tiba dia pembantah yang nyata.(16.4)
Dan binatang ternak itu Dia ciptakan dia untuk kamu, padanya kehangatan dan manfa’at-manfa’at, dan darinya kamu makan.(16.5)

Dan bagi kamu padanya kecantikan ketika kamu kembalikan dan ketika kamu keluarkan.(16.6)
Dan mereka bawa beban kamu ke suatu negeri yang kamu tidak bisa sampai kepadanya melainkan dengan menyusahkan diri, sesungguhnya Rabb kamu sungguh- Ra-uufur-Rahiim (Pemapah Yang Teliti).(16.7)
Dan kuda dan baghal dan keledai untuk kamu tunggangi dia, dan perhiasan, dan Dia ciptakan apa-apa yang kamu tidak tahu.(16.8)
Dan atas Allah lah menunjukkan jalan, dan sebagian darinya ada yang membingungkan. Kalau Dia kehendaki, Dia beri pengenalan kepada kamu semuanya.(16.9)
Dia Yang menurunkan dari langit air untuk kamu. Darinya minuman dan darinya pohon-pohon. Padanya kamu bisa mengembala.(16.10)
Dia tumbuhkan untuk kamu dengan karakternya tanam-tanaman dan zaitun dan kurma dan anggur dan dari tiap benih-benihan. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir.(16.11)
Dan Dia putarkan untuk kamu malam dan siang dan matahari dan bulan. Dan bintang-bintang Dia putarkan dengan karakter perintah-Nya, sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti.(16.12)

Dan apa-apa yang Dia tinggalkan untuk kamu di bumi berlainan warnanya, sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mau ingat.(16.13)
Dan Dia Yang putarkan Laut agar kamu makan darinya daging yang lembut. Dan kamu bisa keluarkan darinya perhiasan yang kamu bisa pakai dia. Dan engkau lihat kapal berjalan padanya. Dan agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya. Dan agar kamu bersyukur.(16.14)
Dan Dia lemparkan di  bumi rawasiya, agar kamu tidak terguncangkan. Dan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat pengenalan.(16.15)
Dan  dengan Alamat, dan dengan karakter Bintang mereka mendapat pengenalan.(16.16)
Apakah Yang Menciptakan itu seperti Yang tidak Menciptakan ?. Apakah kamu tidak mengingat ?.(16.17)
Dan jika kamu hitung jasa Allah tidak dapat kamu kumpulkan dia, sesungguhnya Allah sungguh- Ghafuurur Rahiim.(16.18)
Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu sembunyikan dan apa-apa yang kamu nyatakan.(16.19)
Dan orang-orang yang mereka seru selain dari Allah itu tidak menciptakan sesuatu, dan (bahkan) mereka yang diciptakan .(16.20)
Mati !, bukan hidup, dan tidak mereka sadar kapan mereka dibangkitkan.(16.21)
Yang Dita’ati bagi kamu, Satu Yang dita’ati. Maka orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir, qalbu-qalbu mereka mungkir dan mereka menyombong (diri).(16.22)
Tidak diragukan lagi sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan, sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang sombong.(16.23)
Dan ketika mereka ditanya: ”Apakah yang Rabb mu turunkan?”, mereka jawab: ”Cerita-cerita orang-orang dahulu”.(16.24)
Akhirnya mereka pikul beban-beban mereka dengan sempurna pada hari qiyaamah. Dan sebagian dari beban-beban orang-orang yang mereka lupakan dengan tidak berilmu. Sesungguhnya jelek apa-apa yang mereka pikul.(16.25)
Sesungguhnya telah menipu daya orang-orang yang dulu dari mereka. Maka Allah binasakan pendirian mereka dari dasar-dasarnya, yaitu runtuh payung atas mereka, dan datang kepada mereka siksa dari jurusan yang mereka tidak sadar.(16.26)
Kemudian pada hari qiyaamah Allah akan hinakan mereka sambil Dia berkata: ”Manakah sekutu-sekutu Ku yang kamu memerangi pada mereka ?”. Berkata orang-orang yang mempunyai ilmu: ”Sesungguhnya kehinaan pada hari ini dan kejahatan mengenai orang-orang yang kafir”.(16.27)
Yang diterima oleh malaikat, padahal mereka menganiaya diri mereka, maka mereka menyerah diri: ”Tidak ada kami kerjakan kejahatan ”Ya, sesungguhnya Allah tahu karakter apa-apa yang kamu kerjakan”.(16.28)

”Lantaran itu masuklah ke pintu-pintu jahannam dengan keadaan kekal padanya, maka sesungguhnya jeleklah tempat orang yang sombong”.(16.29)
Dan ditanya kepada orang-orang yang berbakti:”Apakah yang telah diturunkan oleh Rabb kamu?”. Mereka jawab: ”Kebaikan” Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, ada (ganjaran) kebaikan, dan sesungguhnya negeri akhirat ini lebih baik dan sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang berbakti.(16.30)
Surga-surga kekal yang mereka akan masuk padanya, padahal mengalir dari bawahnya aliran air, adalah bagi mereka padanya apa yang mereka sukai . Seperti itu Allah balas orang-orang yang berbakti.(16.31)
Yang diterima oleh malaikat dengan baik, sambil mereka berkata: ”Kesejahteraan atas kamu, masuklah surga dengan amal yang kamu telah kerjakan”.(16.32)
Bukankah mereka tidak tunggu, melainkan supaya malaikat datang kepada mereka, atau datang perintah Rabb mu?. Demikianlah dikerjakan oleh orang-orang yang sebelum mereka, dan Allah tidak menganiaya mereka, tetapi adalah mereka menganiaya diri mereka sendiri.(16.33)
Maka mengenai mereka kejahatan yang mereka telah kerjakan, dan meliputi mereka apa-apa yang mereka telah perolok-olokkan.(16.34)
Dan berkata orang-orang yang musyrik:”Jika Allah kehendaki, tentu kita tidak sembah apapun selain dari-Nya, kami dan tidak bapak-bapak kami dan kami tidak haramkan sesuatu apapun dengan tidak izin-Nya”. Demikianlah diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka, maka bukankah atas rasul-rasul itu melainkan menyampaikan dengan nyata?.(16.35)
Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap ummat seorang rasul: ”Hendaklah kamu sembah Allah dan jauhi berhala-berhala”, maka antara mereka ada yang mendapat pengenalan dari Allah, dan sebagian dari mereka tetap atasnya kelupaan. Lantaran itu berjalanlah di bumi , maka perhatikan bagaimana ada akibat bagi orang-orang yang mendustakan.(16.36)
Jika engkau harapkan sungguh-sungguh atas pengenalan mereka, maka sesungguhnya Allah tidak beri pengenalan kepada orang yang melupakan dan tidak ada bagi mereka penolong-penolong.(16.37)
Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah, dengan sebenar-benar sumpah mereka: ”Allah tidak akan bangkitkan orang yang sudah mati”. Tidak demikian, bahkan perjanjian yang lengkap, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.(16.38)

Untuk Dia buktikan kepada mereka, yang mereka perselisihkan padanya, dan supaya diketahui oleh orang kafir sesungguhnya adalah mereka berdusta.(16.39)
Tidak lain perkatan kami untuk sesuatu apabila mengiginkannya, bahwa hanya kami katakan kepadanya: ”Adalah” maka ia pun ada.(16.40)
Dan orang-orang yang pindah karena Allah sesudah mereka dianiaya, maka kami akan beri kepada mereka tempat yang baik di dunia, tetapi balasan akhirat lebih menyolok kalau mereka tahu.(16.41)
Orang-orang yang sabar, dan atas Rabb mereka mereka bertawakal.(16.42)
Dan tidak kami utus sebelum mu melainkan laki-laki, yang kami beri wahyu kepada mereka, lantaran itu tanyalah kepada ahli ingat (perpustakaan) jika kamu tidak tahu.(16.43)
Dengan karakter Bukti dan Lempengan, yang kami turunkan kepada mu berisi peringatan untuk engkau buktikan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka berfikir.(16.44)
Apakah akan aman orang-orang yang mengerjakan kejahatan, bahwa dibenamkan Allah di bumi, atau datang azab kepada mereka dengan jalan yang mereka tidak sadar ?.(16.45)
Atau Dia siksa mereka dalam bolak-balik mereka, maka tidak lah mereka bisa terlepas.(16.46)
Atau Dia siksa mereka atas ketakutan. Maka sesungguhnya Rabb kamu sungguh- Ra-uufur-Rahiim.(16.47)
Apa belum mereka lihat kepada apa yang diciptakan Allah dari sesuatu, yang beredar bayangannya dari kanan dan kiri, (dalam keadaan) bersujud kepada Allah. Dan mereka patuh ?.(16.48)
Dan kepada Allah lah bersujud apa-apa di langit dan apa-apa di bumi dari makhluk berjalan dan malaikat, dan mereka tidak menyombong.(16.49)
Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka, dan mereka kerjakan apa yang mereka diperintahkan.(16.50)

Dan Allah berkata: ”Janganlah kamu ambil dua yang dita’ati, tidak lain Dia itu Satu Yang Dita’ati, dan kepada Ku lah hendaknya kamu takut”.(16.51)
”Dan kepunyaan-Nya apa-apa yang dilangit dan bumi, dan kepunyaan-Nya peraturan yang berlanjut, apakah kepada selain Allah kamu akan berbakti ?”.(16.52)
Dan apa-apa jasa yang ada pada kamu, maka dari Allah, kemudian ketika kena kepada kamu bahaya, maka kepada-Nya kamu berteriak.(16.53)
Kemudian apabila Dia lepaskan bahaya dari kamu, tiba-tiba ada segolongan dari antara kamu sekutukan karakter Rabb mereka.(16.54)
Karena  mereka mengkufuri karakter apa-apa yang kami berikan kepada mereka. Lantaran itu mengumpul-ngumpul perlengkapan sajalah kerja kamu, maka nanti kamu akan mengetahui.(16.55)
Dan mereka untukkan satu bagian bagi apa yang mereka tidak mengetahui dari apa yang kami telah berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanya dari hal apa yang kamu ada-adakan.(16.56)
Dan mereka jadikan untuk Allah anak-anak perempuan, Maha Penggerak Dia, dan bagi merekalah apa yang mereka mau.(16.57)
Dan apabila dikabarkan kepada seorang dari mereka, karakter perempuan, jadilah mukanya hitam padahal ia marah.(16.58)
Ia berlindung dari manusia lantaran kejahatan yang dikabarkan kepadanya, apakah ia akan pelihara dia dalam kehinaan ataukah ia akan kotori dia ke dalam tanah ?. Sungguh jelek apa yang mereka putuskan.(16.59)
Catatan kecil: Kata Dassa = Kotori disebut pada (91.10)
Bagi orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat, ada sifat kejahatan dan bagi Allah sifat yang Rinci, dan Dia Al’Aziizul Hakiim (Penakluk Yang Bijaksana).(16.60)
Dan kalau Allah siksa manusia lantaran kezaliman mereka. Tentu Dia tidak tinggalkan di atasnya (seorang pun) dari makluk berjalan. Tetapi Dia beri tempo kepada mereka, sampai satu masa yang tertentu. Maka apabila datang tempo mereka, tidaklah bisa mereka minta diakhirkan sesa’at dan tidak bisa mereka minta dimajukan.(16.61)
Dan mereka jadikan untuk Allah apa-apa (yang mereka) tidak suka, padahal lidah mereka mengucapkan dusta, bahwa bagi mereka ada kebaikan. Tidak diragukan lagi sesungguhnya  bagi merekalah api dan sesungguhnya mereka yang dimajukan.(16.62)
Demi Allah sesungguhnya kami telah utus kepada ummat-ummat sebelum mu, tetapi setan menampakkan baik amal-amal mereka, karena ia jadikan ketua mereka pada hari  itu, dan bagi mereka azab yang pedih.(16.63)
Dan tidak kami turunkan atas mu kitab, melainkan untuk engkau buktikan kepada mereka yang mereka perselisihkan padanya, dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya.(16.64)
Dan Allah  turunkan air dari langit, maka Dia hidupkan dengan karakternya bumi setelah matinya. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar.(16.65)
Dan sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternak itu pelajaran, kami beri minum kamu dari apa yang ada di perut-perutnya dari antara kotoran dan darah, yaitu susu yang bersih, yang mudah bagi orang yang meminum.(16.66)
Dan dari benih-benihan kurma dan anggur, kamu jadikan daripadanya yang memabokkan, dan rizki yang baik, sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti.(16.67)
Dan Rabb mu mewahyukan kepada Lebah: ”Hendaklah engkau jadikan sebagian dari gunung-gunung sebagai rumah-rumah, dan sebagian dari pohon-pohon dan dari apa yang mereka jadikan sebagai ’Arsy”.(16.68)
”Kemudian makanlah dari tiap benih-benihan, lalu jalanilah jalan Rabb mu dengan dzulula”. Keluar dari perut-perutnya minuman yang berlainan warnanya. Padanya obat untuk manusia, sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir .(16.69)

Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian Dia akan terima kamu, dan sebagian dari kamu ada yang dikembalikan kepada sejelek-jelek umur, supaya ia tidak tahu sesuatu sesudah tahu, sesungguhnya Allah ’Aliimun Qodiir(Maha Mengetahui Maha Berkuasa).(16.70)
Dan Allah telah lebihkan sebagian kamu atas sebagian dalam rizki, tetapi tidak orang yang dilebihkan itu mengembalikan rizki mereka kepada hamba-hamba mereka, tetapi mereka sama padanya, apakah patut mereka ingkari jasa-jasa Allah?.(16.71)
Dan Allah telah jadikan untuk kamu dari diri-diri kamu itu jodoh-jodoh. Dan menjadikan untuk kamu dari jodoh-jodoh kamu anak-anak dan cucu-cucu. Dan Dia berikan kepada kamu dari yang baik-baik. Lantaran itu apakah patut mereka beriman kepada yang kurang dan kepada karakter jasa Allah mereka kufur ?.(16.72)

Dan mereka sembah selain dari Allah yang tidak memiliki sedikitpun rizki bagi mereka dari langit dan bumi, dan mereka tidak akan kuasa.(16.73)
Lantaran itu janganlah kamu adakan bagi Allah misal-misal, sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.(16.74)
Allah telah adakan perumpamaan seorang hamba yang dimiliki yang tidak berkuasa atas sesuatu, dan orang yang kami berikan dari kami satu pemberian yang baik, lalu ia belanjakan dia dengan sembunyi dan dengan terang-terangan, adakah mereka itu sama ?. Semua hamdu kepunyaan Allah tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.(16.75)
Dan Allah adakan perumpamaan dua orang laki-laki, seorang dari mereka berdua bisu, tidak berkuasa atas sesuatu, dan ia bergantung kepada pemimpinnya ke mana saja ia hadapkan dia, ia tidak mendatangkan kebaikan . Adakah ia sama dengan orang yang menyuruh melakukan keadilan, sedang ia atas jalan yang lurus ?.(16.76)
Dan kepunyaan Allah rahasia langit dan bumi, dan tidak urusan Sa’at melainkan seperti kedipan pandangan, atau dia lebih dekat. Sesungguhnya Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.(16.77)
Dan Allah keluarkan kamu dari perut-perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu. Dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad, agar kamu memaksimalkan penggunaannya.(16.78)

Apa tidak mereka lihat kepada burung yang diputarkan di udara langit, tidak ada yang menahan mereka melainkan Allah, sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya.(16.79)
Dan Allah menjadikan untuk kamu sebagian dari rumah-rumah kamu sebagai tempat berdiam dan Dia menjadikan untuk kamu dari kulit binatang ternak sebagai rumah-rumah yang kamu dapati dia ringan pada hari perjalanan kamu dan pada hari ketetapan kamu, dan dari bulu-bulunya dan rambut-rambutnya perkakas rumah tangga dan perlengkapan kepada satu masa.(16.80)
Dan Allah adakan bagi kamu dari benda-benda yang Dia telah jadikan itu tempat-tempat pernaungan, dan Dia jadikan bagi kamu dari gunung-gunung itu tempat-tempat tinggal, dan Dia jadikan bagi kamu pakaian-pakaian yang menjaga kamu daripada panas dan pakaian-pakaian yang memelihara kamu waktu peperangan kamu. Demikianlah Dia sempurnakan jasa-Nya atas kamu supaya kamu mau menyerah diri.(16.81)
Tetapi jika mereka berpaling, maka sesungguhnya tidak ada atas mu melainkan menyampaikan dengan nyata.(16.82)
Mereka mengenali jasa Allah kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka orang kafir.(16.83)
Dan hari yang kami akan bangkitkan dari tiap ummat seorang saksi, kemudian tidak akan diizinkan kepada orang yang kafir dan tidak akan diminta mereka membuat pembelaan.(16.84)
Dan apabila orang-orang yang zalim melihat azab, maka tidaklah akan diringankan bagi mereka dan tidak akan diberi tempo kepada mereka.(16.85)
Dan apabila orang-orang musyrik melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata: ”Rabb kami, mereka ini sekutu-sekutu kami yang kami seru selain dari Mu”, maka mereka itu hadapkan kepada mereka perkataan: ”Sesungguhnya kamu pendusta”.(16.86)
Dan mereka hadapkan kepada Allah pada hari itu penyerahan dan hilanglah daripada mereka apa yang mereka ada-adakan.(16.87)

Orang-orang yang kafir dan berpaling dari jalan Allah, kami tambah bagi mereka azab atas azab lantaran mereka adakan kerusakan.(16.88)
Dan hari yang kami akan bangkitkan pada tiap ummat seorang saksi atas mereka dari diri-diri mereka, dan kami jadikan mu saksi atas mereka ini, dan kami turunkan atas mu Kitab sebagai bukti untuk tiap sesuatu dan pengenalan dan pengaturan dan penggembira untuk orang yang menyerah diri.(16.89)
Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan kebaikan dan menolong keluarga yang dekat dan melarang dari kekejian dan mungkar dan kezaliman. Dia nasehatkan kamu supaya kamu ingat.(16.90)
Dan sempurkanlah perjanjian kamu kepada Allah apabila kamu berjanji, dan jangan kamu rusak sumpah-sumpah kamu sesudah kamu kuatkan dia, padahal kamu telah jadikan Allah sebagai saksi, karena sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.(16.91)
Dan jangan kamu seperti perempuan yang merusak tenunannya selembar-selembar sesudah kuatnya, kamu jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai tipudaya antara kamu, lantaran satu golongan lebih banyak dari satu golongan. Allah hanya mau coba kamu dengan itu dan tentu Dia akan buktikan kepada kamu pada hari qiyaamah apa yang kamu perselisihkan padanya(16.92)
Dan kalau Allah mau, niscaya Dia jadikan kamu satu ummat saja, tetapi Dia sesatkan siapa yang Dia kehenaki dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki, dan kamu akan ditanya dari hal  sesuatu yang kamu telah kerjakan.(16.93)
Dan jangan kamu jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai tipu daya antara kamu, karena nanti tergelincir kaki sesudah tegaknya dan nanti kamu rasakan kejahatan lantaran kamu berpaling dari jalan Allah dan adalah bagi kamu azab yang panjang.(16.94)
Dan jangan kamu jual perjanjian Allah dengan harga yang sedikit, sesungguhnya apa yang ada pada sisi Allah itu ialah lebih baik bagi kamu jika kamu tahu.(16.95)
Apa yang ada pada sisi kamu akan binasa, tetapi apa yang ada di sisi Allah akan kekal, dan kami akan tunaikan kepada orang-orang yang sabar ganjaran mereka dengan lebih bagus dari apa yang mereka telah kerjakan.(16.96)

Siapa berbuat kebaikan dari laki-laki dan perempuan, padahal dia mu’min, maka kami akan hidupkan dia dengan penghidupan yang baik, dan kami akan tunaikan kepada mereka ganjaran mereka dengan yang lebih bagus dari apa yang mereka kerjakan.(16.97)
Lantaran itu apabila engkau baca Alqur’an, hendaklah engkau berlindung kepada karakter Allah dari setan yang dirajam.(16.98)
Sesungguhnya tidak ada baginya alasan atas orang-orang yang beriman dan atas Rabb mereka mereka bertawakal.(16.99)
Hanya alasannya adalah atas orang-orang yang jadikan dia penolong dan orang-orang yang sekutukan Dia.(16.100)
Dan apabila kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat, sedangkan Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang Dia turunkan, mereka berkata: ”Sesungguhnya engkau ini tidak lain melainkan tukang ada-adakan”, bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu.(16.101)
Katakanlah: ”Diturunkan dia oleh Ruuh yang agung, dari Rabb mu dengan lengkap, untuk menguatkan orang-orang yang beriman, dan sebagai pengenalan dan berita gembira untuk Muslimin.(16.102)
Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata: ”Hanya orang cerdas yang mengajarnya”. Lisan yang mereka tuduhkan kepadanya bahasa sehari-hari padahal ini lisan bahasa asli yang nyata.(16.103)
Sesungguhnya orang-orang yang tidak mempercayai karakter ayat-ayat Allah, tidak akan Allah beri pengenalan kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.(16.104)
Tidak mengada-ngadakan dusta itu melainkan orang-orang yang tidak mengimani karakter ayat-ayat Allah, itulah mereka, mereka orang-orang yang berdusta .(16.105)
Siapa yang mengkufuri karakter Allah dari setelah beriman, kecuali orang yang dipaksa dan qalbunya tetap dengan iman, tetapi siapa terbuka shudurnya dengan kekufuran, maka atas mereka kemarahan dari Allah dan bagi mereka azab yang panjang.(16.106)
Itu karakter sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia atas akhirat, dan sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kamu yang kafir.(16.107)
Itulah mereka orang-orang yang Allah kunci atas qalbu-qalbu mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka, dan itulah mereka, mereka orang-orang yang lalai.(16.108)
Tidak diragukan lagi sesungguhnya mereka di akhirat orang-orang yang rugi.(16.109)
Kemudian sesungguhnya Rabb mu terhadap orang-orang yang berhijrah, sesudah mereka diberi percobaan, kemudian mereka bersungguh-sungguh dan sabar, sesungguhnya Rabb mu dari setelah itu La- Ghafuurur Rahiim.(16.110)
Pada hari yang akan datang setiap diri membela dirinya, dan disempurnakan bagi tiap diri apa yang ia telah kerjakan, dan mereka tidak akan dianiaya.(16.111)
Dan Allah adakan suatu perumpamaan dengan suatu negeri yang aman sentosa, datang padanya rizkinya dengan luas dari tiap tempat, tetapi mereka mengkufuri karakter jasa Allah, maka Allah rasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan lantaran karakter apa-apa yang mereka ekspresikan .(16.112)
Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka, tetapi mereka mendustakan dia, maka mengenai mereka azab, dan mereka menganiaya.(16.113)
Lantaran itu makanlah dari apa yang Allah karuniakan kepada kamu dengan halal dan baik, dan berterima kasihlah kepada jasa Allah jika hanya kepada Nya kamu menyembah.(16.114)
Tidak lain Dia haramkan atas kamu, melainkan bangkai dan darah dan daging babi, dan apa-apa yang disembelih untuk lain dari Allah karakternya, tetapi siapa terpaksa, padahal tidak mau dan tidak meliwati batas, maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(16.115)
Dan jangan kamu ucapkan dusta yang disifatkan oleh lidah-lidah kamu ”Ini halal dan itu haram” untuk kamu ada-adakan dusta atas Allah, sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan dusta atas Allah tidak akan menang.(16.116)
Perlengkapan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih.(16.117)

Dan atas orang Yahudi kami telah haramkan apa yang kami ceritakan kepada mu  dahulu, dan tidak kami aniaya mereka, tetapi adalah diri mereka sendiri mereka aniaya.(16.118)
Kemudian sesungguhnya Rabb mu terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan dengan kebodohan, kemudian mereka tobat, sesudah itu dan berbuat kebaikan, maka sesungguhnya Rabb mu dari sesudah itu La- Ghafuurur-Rahiim.(16.119)
Sesungguhnya Ibrahim seorang ummat yang tunduk kepada Allah setulusnya dan tidak ia dari orang yang menyekutukan.(16.120)
Yang berterimakasi kepada jasa-jasa-Nya, Dia pilih dia dan beri pengenalan kepada jalan yang lurus.(16.121)
Dan kami datangkan dia di dunia kebaikan dan seungguhnya dia di akhirat sungguh dari orang yang sholeh.(16.122)
Kemudian kami wahyukan kepada mu: ”Hendaklah engkau turut ajaran Ibrahim setulusnya, dan bukan ia dari orang yang menyekutukan”.(16.123)
Tidak Dia menjadikan Sabtu, melainkan atas orang-orang yang berselisihan padanya, dan sesungguhnya Rabb mu akan menghukum antara mereka pada hari qiyaamah dalam apa yang ada mereka perselisihkan padanya.(16.124)
Serulah kepada jalan Rabb mu dengan bijaksana dan nasehat yang baik dan bantahlah mereka dengan karakter yang dia lebih tepat. Sesungguhnya Rabb mu, Dia lebih mengetahui karakter siapa yang lupa dari jalan-Nya, dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang mendapat pengenalan.(16.125)
Dan jika kamu (balas) menyiksa, maka hendaklah kamu menyiksa sebanging dengan apa yang kamu disiksa dengannya, dan jika kamu sabar, maka adalah ia itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar.(16.126)
Dan sabarlah, dan tidak kesabaran mu melainkan karakter Allah, dan jangan engkau dukacita atas mereka dan jangan engkau ada dalam kesempitan dari apa tipudaya mereka.(16.127)
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang Berbakti dan orang-orang yang mereka berbuat Kesetiaan.(16.128)

Mekkah, Ahad, 29-4-2012 M, 7 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5
Catatan kecil:

Dan Allah  turunkan air dari langit, maka Dia hidupkan dengan karakternya bumi setelah matinya. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar.(16.65)

Dan Rabb mu mewahyukan kepada Lebah: ”Hendaklah engkau jadikan sebagian dari gunung-gunung sebagai rumah-rumah, dan sebagian dari pohon-pohon dan dari apa yang mereka jadikan sebagai ’Arsy”.(16.68)

Relief rumah lebah terlihat pada batu ini berbentuk segi enam, sebagai kode basmalah yang dibangun oleh 19 lingkaran berbentuk segi enam.
 

Kalau 19 ini ditambah 2 di kanan dan 2 di kiri ia jadi model kromosom yang 23. Kode balok Alqur’an,kode ‘Arsy. Bentuknya sbb:
 
Kalau badannya yang lima buah lingkaran di tengah ini kita beri tanda merah, kita baru mengerti mengapa sayap itu kodenya 2,3,4

 Komentar

Daftar Isi