14.Surat Ibrahim

14.Surat Ibrahim
(Nabi Ibrahim As)
Surat ke-14, 52 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(14.0)
Alif, Lam Ra, Tulisan yang kami turunkan dia kepada mu, untuk engkau keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Rabb mereka kepada jalan Al‘Aziizil Hamiid.(14.1)
Allah, Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, dan kecelakaan untuk orang kafir dari azab yang keras.(14.2)
Orang-orang yang utamakan kehidupan dunia atas akhirat dan berpaling dari jalan Allah dan yang maukan (dunia) itu (dengan jalan yang ) bengkok, itulah mereka di dalam kelupaan yang jauh.(14.3)
Dan tidak kami utus seorang rasul dari rasul-rasul melainkan dengan lisan kaumnya, agar ia buktikan bagi mereka, tetapi Allah lupakan dia siapa yang Dia kehendaki dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Al‘Aziizul Hakiim.(14.4)
Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan karakter ayat-ayat kami: “Hendaklah engkau keluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya, dan ingatkanlah mereka kepada karakter hari-hari Allah”. Sesungguhnya  di dalam itu ada ayat-ayat untuk tiap yang sabar yang bersyukur.(14.5)
Dan Musa berkata kepada kaumnya: ”Ingatlah jasa Allah atas kamu, ketika Dia selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun yang siksa kamu dengan siksaan yang pedih dan mereka bunuh anak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup perempuan-perempuan kamu, karena di dalam itu ada ujian yang panjang dari Rabb kamu”.(14.6)
Dan ketika Rabb kamu mengumumkan: ”Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan tambah, dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Ku sungguh keras”.(14.7)
Dan berkata Musa: “Jika kamu dan siapa yang di bumi semuanya kufur, maka sesungguhnya Allah La- Ghaniyyun Hamiid.(14.8)
Bukankah telah datang kepada kamu kabar orang-orang sebelum kamu, kaum Nuh dan ‘Aad dan Tsamud dan orang-orang yang sesudah mereka?. Tidak ada yang mengetahui mereka melainkan Allah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan karakter ayat-ayat kami, tetapi mereka tekupkan tangan-tangan mereka dan mulut-mulut mereka sambil berkata: “Sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa yang kamu diutus dengannya, dan sesungguhnya kami dalam syak yang meragukan tentang apa yang kamu seru kami kepadanya”.(14.9)
Berkata rasul-rasul mereka: “Apakah tentang Allah kamu syak, Penyusun Langit dan Bumi ?. Dia seru kamu untuk memberi ampun kepada kamu terhadap dosa-dosa kamu dan Dia akhirkan kamu sampai satu masa tertentu?”. Mereka jawab: “Kamu tidak lain melainkan orang cerdas seperti kami, kamu mau palingkan kami dari apa yang bapak-bapak kami sembah, lantaran itu bawalah kepada kami satu alasan yang membuktikan”.(14.10)
Berkata rasul-rasul mereka kepada mereka: “Kami ini tidak lain melainkan orang cerdas seperti kamu, tetapi Allah memberi kurnia atas siapa yang Dia kehendaki, dari hamba-hamba-Nya dan tidak bisa kami bawa kepada kamu alasan melainkan dengan izin Allah, dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman”.(14.11)
”Dan tidak bisa kami tidak bertawakal atas Allah, padahal Dia telah kenalkan kepada kami jalan-jalan kami dan sesunggunya kami akan sabar atas gangguan kamu kepada kami, dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang bertawakal”.(14.12)
Dan berkata orang-orang yang kafir kepada rasul-rasul mereka: “Kami akan keluarkan kamu dari bumi kami, kecuali kamu kembali ke dalam ajaran kami” Maka Rabb mereka wahyukan kepada mereka: “Sesungguhnya kami akan binasakan orang-orang yang zhalim itu” .(14.13)
“Dan kami akan dudukkan kamu di bumi sesudah mereka. Yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada tempat berdiri di hadapan Ku dan takut kepada ancaman Ku”.(14.14)
Dan mereka minta pertolongan dan rugilah tiap orang yang sombong yang melawan.(14.15)
Di belakangnya ada jahannam dan akan diberi minum dia dengan air nanah dan darah.(14.16)
Ia akan minum dia dengan payah dan hampir tidak bisa ia luluskan, dan datanglah maut kepadanya dari tiap-tiap tempat, tetapi ia tidak mati, dan sesudah itu ada azab yang tebal.(14.17)
Perbandingan orang-orang yang kufuri karakter Rabb mereka, amal-amal mereka adalah seperti abu yang ditiup oleh angin pada hari yang sangat kencang anginnya. Mereka tidak dapat faedah sedikitpun dari apa yang mereka telah usahakan, yang demikian ialah kelupaan yang jauh.(14.18)
Apa belum engkau lihat bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan karakter Lengkap, jika Dia kehendaki Dia hilangkan kamu dan Dia datangkan karakter ciptaan yang baru.(14.19)
Dan tidak itu atas Allah karakter Penakluk.(14.20)
Dan mereka semua akan menghadap Allah, lalu akan berkata orang-orang yang lemah kepada orang orang yang sombong: “Sesungguhnya dulu kami mengikuti kamu, lantaran itu bisakah kamu melepaskan dari kami sedikit saja dari azab Allah?”. Mereka jawab: “Kalau Allah beri pengenalan kami, tentu kami beri pengenalan kamu. Sama saja bagi kita maupun kita dukacita atau kita sabar, karena tidak ada bagi kita tempat lari”.(14.21)
Dan berkata setan, ketika diputuskan hukuman: ”Sesungguhnya Allah janji kepada kamu perjanjian yang lengkap, tetapi aku janji kepada kamu, lalu aku menyalahi janji kepada kamu, dan tidaklah ada bagi ku kekuasaan atas kamu, kecuali aku ajak kamu, lalu kamu perkenankan aku, lantaran itu janganlah kamu cela aku, tetapi celalah diri kamu, tidak aku bisa menolong kamu dan tidaklah kamu bisa menolong aku. Aku kufur kepada pekerjaan kamu menyekutukan aku dahulu”. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, bagi mereka azab yang pedih.(14.22)
Dan dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal shalih ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, hal keadaan mereka kekal padanya dengan izin Rabb mereka, pujian mereka padanya: ”Salam” .(14.23)
Tidak engkau lihat bagaimana Allah adakan perumpamaan, satu kalimat yang baik seperti satu pohon yang baik, yang pangkalnya tetap dan cabangnya ke langit .(14.24)
Dia datangkan makanannya tiap-tiap waktu dengan izin Pemeliharanya. Dan Allah adakan perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka ingat.(14.25)
Dan perumpamaan kalimat yang jelek seperti satu pohon yang jelek, yang dicabut dari atas bumi, tidak ada baginya tempat tumbuh.(14.26)
Allah tetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap di kehidupan dunia dan di akhirat, dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah melakukan apa-apa yang Dia kehendaki.(14.27)
Tidakkah engkau lihat orang yang menukar jasa Allah dengan kekufuran, dan tempatkan kaum mereka dalam kebinasaan ?.(14.28)
Jahannam yang mereka akan masuk padanya, padahal jelek tempat tinggal itu.(14.29)
Dan mereka jadikan bagi Allah sekutu-sekutu untuk melupakan dari jalan-Nya. Katakanlah: ”Bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembali kamu kepada api”.(14.30)
Katakanlah kepada hamba-hamba Ku yang beriman, supaya mereka mendirikan sholat dan membelanjakan dari apa yang kami berikan kepada mereka dengan sembunyi dan terang-terangan sebelum datang satu hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada persahabatan.(14.31)
Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi dan menurunkan dari langit air, maka Dia keluarkan dengan karakternya sebagian dari benih-benihan sebagai rizki untuk kamu dan Dia putarkan untuk kamu kapal untuk berjalan di laut dengan perintahNya, dan Dia putarkan untuk kamu aliran-aliran air.(14.32)
Dan Dia putarkan untuk kamu matahari dan bulan yang tetap berjalan, dan Dia putarkan untuk kamu malam dan siang.(14.33)
Dan Dia beri kepada kamu dari tiap apa yang kamu minta dia dan jika kamu hitung jaza Allah tidak dapat kamu kumpulkan dia, sesungguhnya manusia zalim dan kufur.(14.34)

Catatan kecil :
Data 14.34 ini diulang pada 16.18, kedua kode ini habis dibagi 19
14341618:19 = 754822
Dan ketika Ibrahim berkata: “Rabbi , jadikanlah negeri ini aman, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala”.(14.35)
“Rabbi, sesungguhnya mereka menyesatkan banyak manusia, lantaran itu siapa ikut aku, maka sesungguhnya ia daripada ku, dan siapa durhaka kepada ku, maka Sesungguhnya Engkau Ghafuurur-Rahiim.(14.36)
Rabb kami, sesungguhnya aku tempatkan sebagian dari generasi ku di lembah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan di sisi rumah Mu yang dihormati. Rabb kami agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah fuad-fuad dari manusia tertarik kepada mereka, dan berilah mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur”.(14.37)
Rabb kami, sesungguhnya Engkau tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami terangkan, dan tidak ada yang tersembunyi atas Allah dari sesuatu di bumi dan tidak di langit.(14.38)
”Semua hamdu kepunyaan Allah,  Yang telah beri kepada ku atas umur menyolok ku, Isma’il dan Ishaq, sesungguhnya Rabb ku sungguh Mendengar Do’a”.(14.39)
Rabb ku jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan anak cucu ku, Rabb kami terimalah do’a ku”.(14.40)
Rabb kami, ampunkanlah aku dan dua ibu bapakku dan orang mu’min pada hari terjadi perhitungan”.(14.41)
Dan jangan engkau kira Allah lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim, hanya Dia undurkan mereka sampai satu hari yang padanya tercengang pemandangan-pemandangan.(14.42)
Dengan keadaan terburu-buru dan menundukkan kepala mereka, padahal mata mereka tidak berkedip, sedangkan fuad-fuad mereka kosong.(14.43)
Dan ancamlah manusia dengan hari yang akan datang azab kepada mereka, lalu akan berkata orang-orang yang zalim: ”Hai Rabb kami, undurkanlah kami sampai satu masa yang dekat, supaya kami akan jawab seruan-Mu dan menurut kepada rasul-rasul”. Bukankah kamu pernah bersumpah sebelum ini bahwa kamu tidak akan berubah ?.(14.44)
Dan kamu diam di tempat berdiam orang-orang yang menzalimi diri sendiri, dan telah terbukti  bagi kamu, bagaimana kami telah berbuat kepada mereka, dan kami adakan bagi kamu perumpamaan-perumpamaan.(14.45)
Dan mereka telah tipu daya mereka, padahal di sisi Allah tipu daya mereka, walau dengan tipu daya mereka itu akan hilang gunung-gunung.(14.46)
Lantaran itu jangan engkau mengira Allah memungkiri janji-Nya kepada rasul-rasul-Nya, karena sesungguhnya Allah Penakluk Yang mempunyai balasan.(14.47)
Pada hari diganti bumi dengan bumi yang lain dan langit, dan mereka akan menghadap Allah Al-Waahidul-Qahhaar.(14.48)
Dan engkau akan lihat orang-orang yang berdosa pada hari itu terikat dengan belenggu-belenggu.(14.49)
Pakaian mereka adalah dari kuningan yang panas, dan api menutup muka-muka mereka.(14.50)
Untuk Allah membalas kepada tiap diri apa yang ia telah usahakan, sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisaab.(14.51)
Ini satu penyampaian kepada Manusia, dan supaya mereka diancam dengan karakternya, dan supaya mereka tahu bahwa Dia Yang Dita’ati Yang Satu, dan supaya mendapat peringatan orang-orang yang berfikir.(14.52)
Mekkah, sabtu, 28-4-2012 M, 6 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5
Catatan kecil:
Pada hari diganti bumi dengan bumi yang lain dan langit, dan mereka akan menghadap Allah Al-Waahidul-Qahhaar.(14.48)

Dan mereka telah tipu daya mereka, padahal di sisi Allah tipu daya mereka, walau dengan tipu daya mereka itu akan hilang gunung-gunung.(14.46)
Dan tidak itu atas Allah karakter Penakluk.(14.20)

Komentar

Daftar Isi